Hur ser man till att råttans tänder inte blir för långa?

Jag und­rar hur man ser till att råt­tans tän­der inte blir för långa. ska jag ta en gren från ett träd eller fins det ett annat set???? Ida

Gre­nar från tex. ett frukt­träd fun­ge­rar bra för råt­tor att gna­ga på, det finns även spe­ci­el­la mine­ral­ste­nar att köpa i djur­af­fä­rer. Råt­tor bru­kar i nor­ma­la fall kun­na sli­pa ner sina tän­der helt själ­va.

Har råt­tan för långa tän­der, så långa att råt­tan får pro­blem att äta, mås­te des­sa klip­pas med en avbitar­tång. Låt en vete­ri­när göra det om du inte vet hur man gör.

Läs mer om tand­pro­blem.

Var hittar jag böcker om råttor?

Jag har länge fun­de­rat på att skaf­fa lite rått­säll­skap och för­sö­ker hit­ta bra böc­ker att läsa om råt­tor och sköt­sel av des­sa små liv. Har dock lite pro­blem med att hit­ta aktu­el­la böc­ker över­hu­vud­ta­get, så tänk­te frå­ga om du har någ­ra bra tips? Patrik

Den fan­tas­tis­ka säll­skaps­råt­tan” av Gero­de­an Elle­by är den enda svens­ka rått­bo­ken som jag kan rekom­men­de­ra. Det finns över­hu­vud­ta­get väl­digt lite aktu­ell infor­ma­tion om rått­sköt­sel.

Hur anmäler man sig till råttutstälnningar?

Jag und­rar hur det är när man ska ha med sin råt­ta i en utstäl­ning på vill­ken sida hit­tar jag vart det finns att anmä­la sig till en för jag vill göra det? Ida

Råt­tut­ställ­ning­ar annonrd­nas av Svens­ka Rått­säll­ska­pet infor­ma­tion om des­sa och hur du anmä­ler dig hit­tar du på deras hem­si­da.

I Skå­ne anord­nas även råt­tut­ställ­ning­ar av Sydsve­ri­ges Små­djursvän­ner.

Omröstning:

[poll=4]

Är råttor mycket allergiframkallande?

Jag und­rar om råt­tor är myc­ket aller­gi­fram­kal­lan­de? om dom e det finns det rex råt­tor som inte är aller­gi­fram­kal­lan­de? Aman­da

Allergi mot råttor är vanligt

Tyvärr är det gans­ka van­ligt att man är aller­gisk mot råt­tor, ofta är det deras urin man rea­ge­rar på.

Eftersom ämne­na man rea­ge­rar på oftast finns i både saliv, urin, avfö­ring, tårväts­ka, kör­tel­sekret, snor och hud­fla­gor är tex. rex- eller naken­råt­tor inte mer aller­gi­vän­li­ga.

Köper du dina råt­tor via en upp­fö­da­re eller via Rått­hjäl­pen finns det möj­lig­het att kom­ma och träf­fa råt­tor­na, eller kanske låna hem dem för att kon­trol­le­ra att du inte är aller­gisk.

Testa dig hos en läkare

En bra idé är ju ock­så att tes­ta hos en läka­re vad du är aller­gisk mot, det går att tes­ta om man är aller­gisk mot råt­tor.

Vad är nakenråttor och dubbelrexade råttor?

Vad är naken­råt­tor? Johan

Labbdjur som aldrig borde avlats fram

Enligt Rat & Mouse Club of Ame­ri­ca, RMCA, finns det tre gene­tiskt oli­ka sor­ters naken­råt­tor, alla des­sa är fram­av­la­de i labo­ra­to­ri­um och bor­de ald­rig ha släppts till all­män­he­ten.

Allvarliga genetiska defekter

Sort nr 1 sak­nar thymus­kör­tel, och har pga. det­ta kraf­tigt för­säm­rat immun­för­svar.

Sort nr 2 har njur­pro­blem som bör­jar vid ca. 1 års ålder. Under nor­ma­la för­hål­lan­den dör alla han­råt­tor­na och 80% av hon­råt­tor­na pga. njur­pro­blem. En stor del av des­sa råt­tor har även tand­pro­blem.

Sort nr 3 har så kraf­ti­ga njur­pro­blem att de dör pga. des­sa vid 14 måna­ders ålder. Medel­ål­dern för des­sa råt­tor är 10 måna­der.

Tamråttan behöver sin päls

Sam­ma sor­ters gene­tis­ka pro­blem finns inte hos naken­katt och naken­hund. Tam­åt­tan pas­sar över­hu­vud­ta­get inte som naken­djur pga. sin käns­lig­het för tem­pe­ra­tur­väx­ling­ar, kyla och drag. De har ofta dåligt immun­för­svar, pro­blem med att hål­la sig var­ma och lever där­för ofta inte lika länge som van­li­ga råt­tor.

Morr­hå­ren, som är vik­ti­ga för råt­tan, är mer eller mind­re loc­ka­de på alla sor­ters naken­råt­tor vil­ket för­säm­rar deras funk­tion.

Jag ser ing­en anled­ning till att avla vida­re på den­na defekt, eller stöd­ja den­na avel genom att köpa naken­råt­tor.

Dubbelrexade råttor

Pre­cis som hos naken­råt­tor går myc­ket av en dub­belrex­ad råt­tas ener­gi åt för att hål­la vär­men och de får lät­ta­re ska­dor på huden, eftersom de del­vis sak­nar päls. Där­e­mot har de dub­belrex­a­de inte råt­tor­na sam­ma gene­tis­ka defek­ter på inre organ som är kopp­la­de till naken­råt­tor.

Dub­belrex­a­de råt­tor är allt­så inte hel­ler något man med­ve­tet bor­de avla fram.

Vad händer när man parar två rexråttor?

Jag har två rex råt­tor tje­jer och jag har tänkt para dom men jag har läst att om man parar två rex råt­tor så blir de en nac­ken råt­ta och de vill jag inte så vil­ken råt­ta ska jag para dom med? Sofie

Om man parar två rex­råt­tor blir det 25% dub­belrex, som mer eller mind­re är nak­na. Parar man en rex­råt­ta med en slät råt­ta blir det 50% rex och 50% slä­ta ung­ar.

Slät + Rex = 50% Rex, 50% Slä­ta
Rex + Rex = 25% Slä­ta, 25 % Dub­belrex, 50% Rex

Att föda upp råt­tor är ing­et man kan göra bara för att man tyc­ker det är roligt eller är intres­se­rad, det mås­te fin­nas en stark anled­ning till var­för just dina råt­tor ska avlas på för att det ska kun­na vara moti­ve­rat. Det finns redan så många råt­tor som inte har någon­stans att ta vägen. Att föda upp råt­tor är ett väl­digt stort ansvar. Det hade varit bätt­re om det bara fanns ett fåtal rik­tigt seri­ö­sa upp­fö­da­re som kan föra råtta­veln vida­re och se till att alla råt­tor som föds upp får ett bra liv.

Kan man registrera råttor från djuraffär?

Jag und­rar om du vet om det går att reg­ga mina råt­tor i SRS då dom är köppt i en djur­af­fär men dom har ing­en stam­tav­la? hop­pas du kan sva­ra på det­ta. Lou­i­se

Det går att regi­stre­ra råt­tor i Svens­ka Rått­säll­ska­pet även om de är köp­ta i en djur­af­fär. Du fyl­ler i de upp­gif­ter du vet om dem och under upp­fö­da­re skri­ver du djur­af­fä­rens namn och kon­takt­upp­gif­ter.

Det går tom. att regi­stre­ra råt­tor som inte läng­re lever.

Att regi­stre­ra sina råt­tor är ett bra sätt att för­sö­ka höja råt­tans sta­tus. En data­bas med gene­tisk infor­ma­tion under­lät­tar även forsk­ning och avels­ar­be­te. Att ha regi­stre­rings­be­vis med infor­ma­tion om sina råt­tor kan vara ett fint min­ne och ett bra sätt att spa­ra infor­ma­tion för fram­ti­den.

Omröstning:

[poll=7]

Min råtta skakar och knaprar med tänderna?

När jag hål­ler på med min råt­ta så känns det som om han vibre­rar lite är det för att han fry­ser eller något annat? sen låter det ock­så som han hac­kar tän­der ibland. Jag har hört att det kan bero på att dom trivs men det kanske inte stäm­mer alls? Emma

Råt­tor knap­rar, hac­kar och tug­gar med sina tän­der när de tyc­ker någon­ting är mysigt och när de är avslapp­na­de. Det är van­ligt att de ska­kar till och ryser lite när de gör det­ta. Ibland kan de ock­så blub­ba med ögo­nen, röra ögo­nen in och ut.

Råt­tor kan ska­ka av fle­ra oli­ka anled­ning­ar. En del råt­tor spän­ner sig och ska­kar lite i krop­pen när de blir upp­lyf­ta eller skräm­da.

Honor­råt­tor ska­kar i krop­pen, och ibland vif­tar de på öro­nen, när de löper.