Min råtta låter konstigt, som ett marsvin?

Min ena tam­råt­ta låter kons­tigt ibland. Lju­det låter unge­fär som ett marsvin. Det har hänt två gång­er nu, och jag trod­de att det typ var luft­vä­gar­na som var lite kons­ti­ga eller något, men när jag lyss­na­de på hen­nes and­ning var det bara lite snabb. Elin

Din råt­ta kan ha bör­jat få mykoplas­ma. Näs­tan alla råt­tor bär på sjuk­do­men som kan bry­ta ut om råt­tan blir för­kyld, utsätts för drag och kyla, vis­tas i en bak­te­ri­e­rik mil­jö, blir stres­sad eller på annat sätt får för­säm­rat immun­för­svar. Det är möj­ligt att hon kan bli bätt­re av sig själv eftersom sjuk­do­men inte ännu rik­tigt ver­kar har bru­tit ut, men för att vara på den säk­ra sidan tyc­ker jag du ska besö­ka en vete­ri­när för ev. behand­ling med anti­bi­o­ti­ka till råt­tan. Vibramy­cil eller Baytril bru­kar fun­ge­ra bra. Vis­sa påstår att en bland­ning av des­sa två ger bäst effekt på råt­tor.

Det ross­lan­de lju­det kan höras genom att du läg­ger örat mot råt­tans bröst­korg och lung­or på båda sidor. Lju­det kan jäm­fö­ras med lju­det från en kaf­fe­bryg­ga­re eller ett marsvin.

Läs mer om mykoplas­ma.

Är du en uppfödare?

Är du en upp­fö­da­re eller har du bara råt­tor ? Lin­nea

Jag är inte upp­fö­da­re. Jag tyc­ker redan det finns så många råt­tor som inte har någon­stans att ta vägen, där­för är jag istäl­let jour­hem för Rått­hjäl­pen som tar hand om och ompla­ce­rar råt­tor. Att föda upp råt­tor är ett väl­digt stort ansvar, stör­re än jag vill ta på mig. Det är ing­et man kan göra bara för att man tyc­ker det är roligt eller är intres­se­rad. Det hade varit bätt­re om det bara fanns ett fåtal rik­tigt seri­ö­sa upp­fö­da­re som kan föra råtta­veln vida­re och se till att alla råt­tor som föds upp får ett bra liv.

Kan sjukdomar spridas via djuraffärer?

Jag har själv 6 tam­råt­tor, jag äls­kar dem jät­te myc­ket ! Jag har köpt dem i en van­lig djur­af­fär, men alla har mått bra 🙂 men jag und­rar om det kan spri­das sjuk­dommar via djur­af­fä­rer? Mat­hil­da

Sjuk­do­mar till dina råt­tor kan abso­lut spri­das via djur­af­fä­rer. Du ska du all­tid vara för­sik­tig och över­vä­ga en karan­tän när du tar med dina råt­tor till plat­ser där det finns and­ra råt­tor, eller när nya råt­tor kom­mer hem till dig, även via vete­ri­nä­rer, råt­tut­ställ­ning­ar och plat­ser utom­hus där vil­da råt­tor vis­tats kan sjuk­do­mar spri­das. Ohy­ra kan spri­das via mat och bot­ten­ma­te­ri­al som varit i kon­takt med vil­da råt­tor.

Sjuk­doms­sprid­ning är inte den störs­ta anled­ning­en till att du inte bör köpa råt­tor från djur­af­fär. Djur­af­fä­rer­nas för­sälj­ning leder till dålig avel, impuls­köp och låg sta­tus för våra råt­tor.

Läs mer om karan­tän.
Läs mer om var­för du inte ska köpa råt­tor från djur­af­fär.

Vad har min råtta för färg och teckning?

Jag und­rar om du vet vil­ken sort/ras min råt­ta Snut­tis hade. Han såg pre­cis ut som Doris som jag sett på bil­der­na. När han var liten var han teck­nad vit/grå, men allt eftersom han blev äld­re så blev han lju­sa­re och var till sist näs­tan helt vit. Lin­da

Våra tam­råt­tor finns bara av en art, Rat­tus nor­ve­gicus dome­sticus. Men des­sa finns i fle­ra oli­ka fär­ger, teck­ning­ar och päl­s­ty­per. Det finns tom. en vari­ant med annorlun­da pla­ce­ring av öro­nen, dum­bo.

Beskriv­ning­ar för alla svens­ka god­kän­da fär­ger, teck­ning­ar och spe­ci­al­va­ri­an­ter hit­tar du i Svens­ka Rått­säll­ska­pets utställ­nings­stan­dard som finns beskri­ven med bil­der på deras hem­si­da.

Min råt­ta Doris var Sil­ver Black Roan.

Finns det kurser och träffar för agilityträning?

Jag har läst om råt­ta­gi­li­ty och har bli­vit inres­se­rad! jag och mina råt­tor skul­le gär­na vil­ja bör­ja och trä­na sånt, men jag und­rar om du kan ge någ­ra tips och tele­num­mer vart såna trä­ning­ar kan fin­nas? Ani­cia, Katia (råt­ta) och Bel­la (råt­ta)

De fles­ta som täv­lar i råt­ta­gi­li­ty trä­nar sina råt­tor själ­va hem­ma. Svens­ka Rått­säll­ska­pet anord­nar ibland kur­ser eller träf­far för trä­nig.

Är du med­lem i Svens­ka Rått­säll­ska­pet kan du ta kon­takt med din akti­vi­tets­kom­mit­té för att före­slå agi­li­ty­trä­ning­ar.

Hur skiljer man han- från honråttor?

Jag und­rar hur mär­ker man på en råt­ta att det är en tjej eller kil­le? Mio

Det är inte svårt att skil­ja han- från hon­råt­tor. Han­råt­tor har två sto­ra testik­lar som är syn­li­ga under svan­sen långt innan de är redo att läm­na sin mam­ma. Har dina råt­tor ing­et under svan­sen är des­sa allt­så hon­råt­tor.

Ska jag välja han- eller honråttor?

Jag ska köpa en råt­ta. men jag har hört att råt­tor­na lever bätt­re till­sam­mans som 2 istäl­let för 1, men då und­rar jag ska man köpa 2 honor elelr 2 hanar? jag vill ju inte att dom ska bör­ja brå­ka eller nåt Ron­ja

Pre­cis som du skri­ver är det vik­tigt att du skaf­far mer än en råt­ta. Vil­ket kön du väl­jer är helt upp till dig själv. Bara du väl­jer råt­tor av sam­ma kön, för hanar och honor kan inte leva till­sam­mans. Båda könen blir pre­cis lika tama. Men det finns ändå vis­sa skill­na­der.

Här kan du läsa mer om skill­na­der­na mel­lan han- hon­råt­tor.

Varför gnager min råtta på gallret?

En av mina råt­tor som heter Vil­ma hål­ler på o biter på gall­ret till buren men­dans den and­ra då vid namn Zita inte gör något alls… så min frå­ga e då. är vil­ma stres­sad eller e hon rast­löst??? Malin

En råt­ta som gna­ger på gall­ret är ett rela­tivt ovan­ligt all­var­ligt bete­en­de, och det är abso­lut något du bor­de för­sö­ka göra något åt. Pre­cis som du skri­ver kan det vara så att hon både är stres­sad och uttrå­kad. För­sök att akti­ve­ra din råt­ta så myc­ket som möj­ligt och gör hen­ne glad på alla sätt du kan tän­ka dig. Trivs hon inte i buren får du låta hen­ne vara ute istäl­let. Men för­sök att inte ta inte ut hen­ne pre­cis när hon gna­ger på gall­ret, för att för­hind­ra att hon bör­jar se gna­gan­det som ett sätt att får upp­märk­sam­het.

Här kan du läsa mer om akti­ve­ring.

När är råttor fullvuxna?

Jag und­rar när en råt­ta är full­vux­en? allt­så när den växt klart? Deni­se

Råt­tor väx­er lite under hela sitt liv, men efter ca. ett år är råt­tor nor­malt full­vux­na. Gero­de­an “Gro­dan” Elle­by har gjort en jät­te­bra vikt­ta­bell för råt­tor.

Råt­tors vikt­ta­bell
Föd­sel — 2–5 gram
3 v — Runt 70 gram
4 v — Runt 80 gram
5 v — Runt 100 g
2 mån — 150–200 g
Här skil­jer det sig från lin­jer till lin­jer hur fort de väx­er..
3 — 4 mån 200 — 350 g
Honor stan­nar lätt på 350 gram och väx­er sedan kanske 10 gram i måna­den eller nått..
hanar 5–7 mån — 350 — 500 g
hanar 8–12 mån — 500 — 800 g