Hur länge kan man lämna sina råttor ensamma?

Hur länge kan man läm­na råt­tor ensama? Sti­na

Det bäs­ta är att ha någon som kom­mer och kol­lar till dina råt­tor när du inte är hem­ma. Men har du inte det tyc­ker jag inte du ska läm­na dem ensam­ma läng­re än två dagar. Se till så de har ordent­ligt med mat, vat­ten och något roligt att sys­sel­sät­ta sig med när du är bor­ta.

Är råttor hygieniska?

Är råt­tor­na ohy­gi­e­nis­ka eller är det bara en myt? Hur ska man skö­ta om råt­tor­na för att de ska vara så hygi­e­nis­ka som möj­ligt? Jes­si­ka

Råt­tor ägnar otro­ligt myc­ket tid åt sin egen, sina bur­kom­pi­sars och tom. ibland husses/mattes hygi­en, så att råt­tor är ohy­gi­e­nis­ka mås­te anses vara en myt. Dock hän­der det att de sam­lar mat­res­ter och små bitar av sudd­gum­min under säng­en eller grä­ver i blom­kru­kor­na utan att stä­da undan efter sig.

En frisk råt­ta kla­rar av sin egen hygi­en helt själv, men själv­klart behö­ver de hjälp med att hål­la rent i buren. Vill man ha en så hygi­e­nisk bur som möj­ligt kan en bur med en neder­del av plast, som går lätt att tvät­ta, vara att före­dra. Det blir ock­så lät­ta­re att hål­la rent i buren om man lär sina råt­tor att gå på låda, något som de fles­ta råt­tor är duk­ti­ga på eftersom de oftast väl­jer ett spe­ci­ellt hörn av buren där de uträt­tar sina behov. Vil­ket bot­ten­ma­te­ri­al som är lämp­li­gast beror till stor del på om råt­tor­na går på låda eller inte. Gör de inte det kan aspflis eller pap­per­spel­lets vara att före­dra. Är de duk­ti­ga på lådan kan det räc­ka med tid­nings­pap­per eller hand­du­kar som under­lag. Häng­mat­tor och bädd­ma­te­ri­al av tyg som går lätt att tvät­ta är ock­så bra för att buren ska hål­la sig så ren som möj­ligt.

Kan man ha råttor och små barn samtidigt?

Om man har råt­tor och blir gra­vid, mås­te man göra sig av med råt­tor­na när bebi­sen kom­mer? Kan de vara far­li­ga för bar­net på något sätt? Jes­si­ka

Om man kän­ner att man behö­ver göra sig av med råt­tor­na är det för råt­tor­nas skull eller för att man kän­ner att man inte har tid att ta hand om råt­tor­na, och inte för att bebi­sen mår dåligt av råt­tor­na. Råt­tor är gans­ka tidskrä­van­de och mås­te få kom­ma ut ur buren någon tim­me om dagen för att inte bli uttrå­ka­de. Jag tror ock­så det kan vara bra att inte ha råt­tor­na i sam­ma rum som bebi­sen vis­tas mest, eftersom råt­tor är gans­ka käns­li­ga för höga ljud.

Det är antag­li­gen stör­re risk att bar­net är far­ligt för råt­tan. Spe­ci­ellt den käns­li­ga svan­sen, som sit­ter fast i rygg­ra­den, kan jag tän­ka mig är loc­kan­de för barn att gri­pa tag i.

Min mamma äcklas av råttor, vad ska jag göra?

Nu är det såhär att jag länge velat ha råt­tor. Jag har läst myc­ket om dem och läng­tar väl­digt myc­ket! Mitt pro­blem är att min moder äck­las av dem, och det har jag accep­te­rat och låtit för­sla­get lig­ga ett tag… men nu kän­ner jag att jag verk­li­gen vill bli mam­ma till de söta små bebi­sar­na 🙂 Jag har till och med för­sökt få hen­ne att läsa om dem, hon gjor­de det fast jag tror hon bara rul­la genom sidor­na utan att ta det på all­var. Kanske du kan ge mig råd att bevi­sa för hen­ne att det inte är små far­li­ga mons­ter jag vill hands­kas med? Lizet­te

Kanske det hjäl­per om hon får träf­fa råt­tor i verk­lig­he­ten? Gär­na hem­ma hos någon eller på en råt­tut­ställ­ning, så det inte blir i djur­af­färs­mil­jö.

Är choklad och mejeriprodukter giftigt för råttor?

Jag har ett par frå­gor som jag är osä­ker på om det stäm­mer eftersom djur­af­fä­ren i stan har sagt någ­ra saker som jag inte har läst om här. Cho­klad och mjölk­pro­duk­ter till ex.Ost bör und­vi­kas. Stäm­mer det? Ellen

Cho­klad är inte giftingt för råt­tor på sam­ma sätt som för tex. hun­dar, men inte hel­ler nyt­tigt pga allt soc­ker, det är allt­så ing­et du bör ge dina råt­tor regel­bun­det.

För att råt­tor ska kun­na äta mjölk eller meje­ri­pro­duk­ter utan att må dåligt mås­te de vän­jas vid det­ta när de är små.

Över­lag ska du ta infor­ma­tion från djur­af­fä­rer med en stor nypa salt, ofta vet des­sa inte över­hu­vud­ta­get vad de pra­tar om och de kan tom. ge tips som är skad­li­ga för dina råt­tor, här ver­kar de i alla fall inte vara helt ute och cyklar.

Varför bråkar mina råttor?

Jag har pre­cis köpt två rått hanar är det så att de ska bråka?För de lixsom gna­gar ser det ut som.Vad ska jag göra? Michel­le

Små bråk får man näs­tan all­tid räk­na med den förs­ta tiden när det blir någon för­änd­ring i floc­ken. Oftast låter det vär­re än det egent­li­gen är när de piper, så länge de inte ska­dar varand­ra eller får någ­ra sår är det bäst att inte göra något alls. Det kom­mer för­mod­li­gen gå över med tiden.

Råt­tor put­sar varand­ra, och män­ni­skor som de tyc­ker om, med tän­der­na. Kanske är det det­ta du upp­fat­tar som att de gna­ger på varand­ra?

Kan jag tvätta råttorna med hundschampo?

Vill först säga vil­ken bra sida du har fix­at 😀 Sen har jag en frå­ga. Kan man ha hunds­ham­po när man ska tvät­ta råt­tor­na? Skul­le vara jät­tesnällt om ja fick svar. Anni­ka

Tack! Milt hund­scham­po fun­ge­rar utmärkt för tvätt­ning av råt­tor, även om råt­tor van­ligt­vis skö­ter sin tvätt­ning utmärkt själ­va.

Varför bits min råtta?

En av mina nya råt­tor bits och gil­lar inte mej, jag vet inte var­för så jag skul­le vil­ja ha någ­ra tips. jag fick dom 23/7 kl 13:58 Lei­la

Råt­tor kan bitas eller naf­sa av fle­ra oli­ka anled­ning­ar. Det är mer van­ligt att yng­re råt­tor naf­sar. Dels pga. att de under­sö­ker allt med tän­der­na och mun­nen men även för att tes­ta dina grän­ser. Bits dina råt­tor helt opro­vo­ce­rat, utan att du rör dem, kan du på något sätt visa att du inte tillå­ter att de gör så. Men då mås­te du vara säker på att råt­tan bits för att tes­ta grän­ser, en råt­ta som bits för att den är rädd ska ald­rig bestraf­fas. Du kan tex. läg­ga råt­tan på rygg ett tag och tit­ta den i ögo­nen. Det blir kanske lätt att du hop­par undan och aktar dig om en råt­ta naf­sar på dig, istäl­let bor­de du allt­så för­sö­ka göra tvärt om, för att visa att de inte kan bestäm­ma över dig.

Råt­tor put­sar även varand­ra, och män­ni­skor som de tyc­ker om, med tän­der­na.

Den van­li­gas­te anled­ning­en till att en råt­ta bits är dock att råt­tan är rädd. Om din råt­ta bits pga. att den ‘inte gil­lar dig’ är den antag­li­gen rädd och bits i själv­för­svar, det är då väl­digt vik­tigt att du inte straf­far och skräm­mer råt­tan. För­sök istäl­let att umgås så myc­ket som möj­ligt till­sam­mans med den och lär den att inte vara rädd för dig och kanske fram­förallt lär den kän­na sig trygg med dina hän­der.

Det är van­li­ga­re att råt­tor bits när de är i sin bur.

Kan din nästa råtta heta RatteRube?

Jag vil­le Bara Frå­ga ifall eran Näs­ta råt­tas Ni köper Kan heta Rat­teRu­be Det E ett as bra Namn 😀 Viky

Vil­ket spän­nan­de namn, vad bety­der det? Jag ska se om näs­ta råt­ta jag får in som jour­hem för Rått­hjäl­pen ser ut att heta Rat­teRu­be.

Hur många råttor har du?

Em Du hur många råt­tor har du och vad heter dom ? och hur gam­la e dom? Viky

Jag har inte så många egna råt­tor. Men eftersom jag är jour­hem för Rått­hjäl­pen bor här till­fäl­ligt alla möj­li­ga and­ra råt­tor. Just nu bor här en råt­ta som heter Alma som har levt utom­hus en läng­re tid innan hon hit­ta­des och togs över av Rått­hjäl­pen.

Här kan du läsa mer om mina råt­tor.