Omröstningar

I omröst­ning­en kan du göra din röst hörd i frå­gor om allt som rör råt­tor. Här sam­las tidi­ga­re omröst­ning­ar. Före­slå en egen omröst­ning genom att skri­va en kom­men­tar här nedan­för eller skic­ka ett e-post.

[page_polls]

19 kommentarer om “Omröstningar

 1. Vem tusan skul­le köpa sin råt­ta från ett lab­bo­ra­to­ri­um. Dom kan ju vara ska­da­de! Kan man ens göra så! Fast på ett sätt så kanske man räd­dar dom!

 2. Råt­tor är sjuk­doms­bä­ran­de ska­de­djur som bor­de om möj­ligt utplå­nas från jor­dens yta.

 3. alex „ det där är fak­tiskt inte sant!!
  Råt­tor är väl­digt trev­li­ga djur!!
  Jag ska skaf­fa råt­tor om någ­ra dagar

 4. Alex och alla and­ra vid­ri­ga rått­ha­ta­re skul­le istäl­let utplå­nas från jor­dens yta,medan samt­li­ga råt­tor skall få leva här på jor­den till­sam­mans med oss råttälskare.Råttor skul­le få skyddade,värdiga och rena plat­ser ovan jord att vara på,där ing­en kan göra dem illa.

 5. jag stäl­ler upp gra­tis och kom­me­roch avli­var era råt­tor genom stryp­ning och base­boll trä skic­ka bara namn och adress så komer jag direkt. mvh ste­fan en rått­ha­ta­re

 6. De som påstår att råt­tor inte är ska­de­djur har ing­en som helst aning om vad de pra­tar om! De för­stör och ski­tar ner något enormt på många stäl­len även om det själv­klart kan argu­men­te­ras för att de hjäl­per till att stä­da upp ock­så.
  Om man lät alla råt­tor vara så skul­le det spå­ra ut totalt i alla stä­der på hela pla­ne­ten och råt­täls­kar­na skul­le defi­ni­tivt dö ut av sig själ­va! 😉
  Jag har ing­et per­son­ligt mot råt­tor, ägt hund­ra­tals (upp­föd­ning, säll­skap och djur­mat), men jag jagar dem aktivt med min hund så gott som dag­li­gen. En snabb och högst natur­lig död!

 7. Svar till Bert! Var­ken råt­tor eller möss skall vara någon föda åt ormar och and­ra rovdjur,vare sig i fång­en­skap eller i natu­ren.
  I fång­en­skap är det nume­ra änt­li­gen för­bju­det att mata ormar och and­ra rovjur med levan­de råttor,möss och and­ra smågnagare.Jag hop­pas att det blir för­bju­det att mata ormar och and­ra rov­djur med avli­va­de och döda rått­djur också.I natu­ren skall man åtminsto­ne ingri­pa så gott det går för att und­sät­ta råt­tor och möss från att bli föda åt ormar och and­ra rovdjur.Framförallt om man ser och hör det.Råttor och möss är kän­nan­de och per­son­li­ga individer,inte föda åt rov­djur av oli­ka slag.

 8. Svar till Ste­fan! Vad har du på den­na saj­ten om råt­tor för­hu­vud­ta­get att göra.Sådana sadis­ter och rått­ha­ta­re som du skul­le poli­san­mä­las för rått­plå­ge­ri och hets mot djurgrupp.Du vill stry­pa råt­tor och slå dom där­ef­ter med base­boll­trä?! Du “erbju­der” dig till och med att gå hem till rått­ä­ga­re för att utfö­ra des­sa hems­ka dåd.Jag hop­pas inner­ligt att alla rått­ä­ga­re är seri­ö­sa och inte läm­nar ut sin adress till en sådan idi­ot.
  Du ver­kar klart vara helt störd i huvu­det som kan kom­ma med så sju­ka kommentarer.Du skul­le abso­lut söka vård!
  Usch och fy–fan för såda­na vid­rig­he­ter till män­ni­skor det finns på den­na jord.
  Jag hop­pas verk­li­gen att inte någon rått­stac­ka­re råkar illa ut,med tan­ke på det­ta hems­ka inlägg.

 9. Svar till Ted! Du skri­ver att råt­tor är ska­de­djur som för­stör allt i sin väg.Men du näm­ner inte ett dugg om att alla djur är skadedjur,och inte minst människan.Skulle råt­tor vara mer ska­de­djur för att dom vill leva och överleva.Isåfall är hundar,katter,måsar och duvor betyd­ligt mer ska­de­djur än vad råt­tor är.Dessa djur för­stör myc­ket mer än alla råt­tor tillsammans,trots att dom får allt dom behö­ver från människan.Dessa djur får allt,eftersom dom är soci­alt accepterade.Det får tyvärr inte råttor,detta är hyck­le­ri!
  Jag hop­pas att du åker fast för djur­plå­ge­ri om du matar dina ormjäv­lar med levan­de råt­tor och möss.Du jagar dess­utom råt­tor med din hundbest.Du skul­le inte få ha var­ken ormar eller hund.
  Man skaf­far inte “djur” för att des­sa skall jaga,plåga,leka med,döda och skän­da and­ra mind­re för­svars­lö­sa stac­kars smådjur.Det är sjukt och det skul­le vara för­bju­det att göra så.
  Och komi­håg att män­ni­skan är betyd­ligt vär­re ska­de­djur än vad alla jor­dens råt­tor är tillsammans.Råttor har lika stor rätt att fin­nas som alla and­ra varel­ser och indi­vi­der har.

 10. Du har så rätt så, Råt­tan! Stac­kars små djur som utsätts för djur­plå­ge­ri sådär 🙁
  Dom bor­de ju straf­fas! Man blir led­sen av att tän­ka på vad folk kan göra. Så ni som gör så mås­te slu­ta!!! Och Ted, Råt­tor är lika vär­di­ga som hund, katt och alla and­ra djur, även om dom för­stör. Dom är ju bara djur. Dom för­står inte lika bra som män­niskar!!!

 11. alla rått- och djur­plå­ga­re bode tän­ka lite mer.
  tän­ka om det var dom som var råt­tan eller dju­ret som blir plå­gad helt oskyl­dig av en stor jät­te.
  bara för man bor och har det bra bety­der inte det att råt­tor och djur inte har någon bety­del­se.
  det är sam­ma sak i närings ked­jan om ett djur dör ut så dör ett annat djur som plå­ga­ren kanske tyc­ker är okej då finns ju inte den häl­ler sam­ma sak med flu­gor om dom dör ut så finns det jät­te många djur som ock­så dör

 12. Kära Rått­vän­ner!

  Här skall ni få tips var någ­ra avsky­vär­da rått­plå­ga­re finns.

  Gå ut och sök på Google,och skriv tex­ten: En död råt­ta är en bra råt­ta. Fru Seder­blad.

  Rått­plå­ga­ren och hen­nes man Björn plå­gar och dödar råt­tor med plåg­samt rått­gift på sin gård där dom bor. Fru Seder­blad som hon kal­lar sig -är allt­så Ang­e­la Sederblad,och hon har lagt ut en hem­si­da där hon skry­ter om hur hon och hen­nes man plå­gar råt­tor med gift ody­ligt. Hem­si­dan med des­sa saj­ter går inte att kopiera,men en viss liten text i Goog­les sök­mo­tor går att kopi­e­ra. Des­sa bevis kan för­hopp­nings­vis räcka,för att få rått­plå­gar­na fäll­da för djur­plå­ge­ri.

  Rått­plå­gar­nas adress: Sun­nanå Häst, Ang­e­la och Björn Seder­blad, Johan Anders väg 57, 245 93 Staffanstorp. Tele­fon: 040–445256
  Rått­plå­ga­ren Fru Seder­blads per­son­li­ga mobil­num­mer är: 0739–705424
  E-post: frusederblad@hotmail.se

  Snäl­la Rått­vän­ner! Gör något, så att des­sa vid­ri­ga och avsky­vär­da rått­plå­ga­re åker fast för djur­plå­ge­ri och hat mot råt­tor.

 13. Läs dom hems­ka kom­men­ta­rer­na ock­så från övri­ga råtthatare,som har skri­vit på rått­ha­ta­rens hem­si­da.

 14. Anna, Jag har läst det­ta hon har skri­vit och dom and­ra har skri­vet om att “en död råt­ta är en bra råt­ta” . Och hur hon skry­ter om hur hen­nes man plå­gar dom stac­kars råt­tor­na. Det är jät­te hemskt. Men det är mas­sor som plå­gar råt­tor det bor­de man sät­ta stopp för tyc­ker jag. Råt­tor är ju som vil­ket djur som helst!!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *