Protestera mot att råttor hängs upp i svansen

Foto: Johan Lun­din

Med hjälp av Can­vas­fa­bri­ken kan du hänga upp tav­lor av råt­tor på väg­gen, tip­sa­de jag tidi­ga­re om. Lind­kö­pings uni­ver­si­tet går ste­get läng­re när de i ett djur­för­sök häng­er upp levan­de råt­tor i svan­sen.

14 dagar upphängd i svansen

Den 4 decem­ber god­kän­des ett djur­för­sök av Lind­kö­pings uni­ver­si­tet där häl­se­nan skärs av på ett av råt­tans bak­ben, där­ef­ter hängs råt­tan upp i svan­sen så att den bara kan stöd­ja sig med hjälp av fram­tas­sar­na. I den ställ­ning­en låter man råt­tan hänga i 14 dagar innan den dödas.

Protestera

På Dju­rens Rätts hem­si­da kan du skri­va på en pro­test­lis­ta mot just det­ta djur­för­sök.

Skriv på pro­test­lis­tan mot att råt­tor hängs upp i svan­sen.
Häng upp Can­vas­fa­bri­kens tav­lor med råt­tor istäl­let.   Johan Lundin 📧

2009-02-25 🕐 23:55

23 kommentarer om “

Protestera mot att råttor hängs upp i svansen

 1. Hej!
  Haft två råt­tor innan, den äld­re dog tyvärr. Tror du att den yng­re kla­rar av att ta emot en ny kom­pis? Tror inte att han trivs ensam.

 2. En frå­ga till; Är det OK att ha avels­råt­tor­na (och övri­ga råt­tor ock­så för den delen) i små “labb-burar” i djur­af­fä­ren?!

 3. Lind­kö­ping? du vet att det inte är en rik­tig stad va? Antag­li­gen har du bara haft svårt att skil­ja Lid­kö­ping och Lin­kö­ping åt, men det är något du får lära dig så små­ning­om. Det skul­le kun­na höja anse­en­det på din hem­si­da.

  ps. råt­tor luk­tar illa…

 4. Råt­tor luk­tar inte alls illa,dom luk­tar gott.
  Alla råt­tor luk­tar gott,tama som vil­da.

  Stop­pa plågsamma,otrevliga och död­li­ga djur­för­sök på råt­tor och övri­ga små­gna­ga­re.

 5. vad menar du med att råt­tor luk­tar illa? har du någon­sin luk­tat på en råt­ta om jag får frå­ga?
  jag har haft råt­tor i tre år och fött upp själv, och jag vet att råt­tor inte luk­tar illa! alla råt­tor luk­tar fak­tiskt gott, som tvål unge­fär. fast, det är ju klart. om man inte tar hand om sina råttor/inte byter i buren till­räck­ligt ofta bör­jar det ju luk­ta. men själ­va råt­tans lukt är inte alls äck­lig!!!

 6. p.s!
  stop­pa dom här idi­o­tis­ka djur­för­sö­ken, var­för ska man hänga upp för­svars­lö­sa oskyl­di­ga små djur i svan­sen i 14 dagar? var­för enns över­hu­vud­ta­get?! man bor­de istäl­let göra tes­ter på såda­na som gör sådant idio­ti! män­ni­skan är tusen gång­er grymmare/elakare än alla djur. STOPPA DJUFÖRSÖKEN!!!!

 7. Men vad fan?!
  Men så kan man ju inte göra, hur jäv­la dum­ma i huvu­det får man bli?! :S
  Fat­ta bara hänga där i 14 dagar med en avsku­ren häl­se­na och balan­se­ra på fram­tas­sar­na, det är ju för fan inte nor­malt? :S

  Såda­na äck­li­ga jäv­la män­ni­skor vill jag miss­hand­la rejält, ska fan hänga upp dem, jäv­la as!

  Men VARFÖR?! :S

  Ursäk­ta, men jag blir väl­digt upp­rörd..
  Men lik­som, var­för över­hu­vud­ta­get göra så?
  Vad gick testet ut på?
  Exakt VAD vil­le de kom­ma fram till som var så jäv­la vik­tigt att veta?
  På vil­ket vis har vår värld gått fram­åt utav att veta hur råt­tor rea­ge­rar om man skär av deras häl­se­na och häng­er upp dem i svan­sen?

  Ska tra­kas­se­ra dem tills de sva­rar, fy fan 🙁

 8. Läs­te nu att för­sö­ken görs för att stu­de­ra läk­ning utav senor.

  .…

  Jag kom­mer att få ett utbrott snart,! :S
  Men det är ju inte nor­malt någon­stans, vad fan tjä­nar de på att veta det?
  Helt sjukt ju, vill slå sön­der något. Eller någon.

 9. De är faan sju­ka på det uni­ver­si­te­tet!!

  Om dom viss­te hur råt­tor är som djur,skulle de
  nog tän­ka om.

  Häng upp dom istäl­let och stop­pa såna plåg­sam­ma djur­plå­ge­ri­er!! Bor man i Sve­ri­ge eller??

 10. fyfan vad sju­ka män­ni­skor!
  seri­öst, hur kan man kom­ma på en idé att göra något sånt!?
  då kan ju vi lika gär­na skä­ra upp deras häl­se­nor och sedan hänga upp dem upp o ner. o kol­la vad de tyc­ker om det då..
  fan, blir så irri­te­rad o upp­rörd o allt vet fan inte var jag ska ta vägen..

  o för­res­ten råt­tor luk­tar illa? nej, inte ett dugg. du ver­kar ju inte ens veta vad en råt­ta är!

 11. Någon som vet mer om det­ta? vad var mening­en med att göra det?
  Har själv råt­ta men tyc­ker Djur­för­sök till viss del är ok, så länge det tjä­nar till något. Så om någon vet om var­för det­ta utför­des kan dem gär­na skri­va det här.

 12. Och visst ja, alla ni som tyc­ker att man skall göra lika­dannt till­ba­ka, Ni som är sju­ka jäv­lar. Vad gör en råt­ta mer värt än en män­ni­ska? Hur kan ni säga att det inte är ok att vara elak mot råt­tor men helt ok att göra så mot män­ni­skor? dags för er att ren­sa lite i skal­len tror jag.

 13. Mening­en med djur­för­sö­ket var att stu­de­ra läk­ning utav häl­se­nor. Pre­cis som man inte kan gå till en fuc­king sjuk­gym­nast och be att få föl­ja upp deras pati­en­ter?! :S
  Gaah!
  Och vad är ditt pro­blem egent­li­gen?
  Vadå “Vad gör en råt­ta mer värt än en män­ni­ska?”
  Då kan ju du sva­ra på vad som gör en män­ni­ska mer värd än en råt­ta?!
  Män­ni­skor till­för inte värl­den någon­ting, det är vi och fäs­ting­ar­na som endast lever för vår egen skull.
  Värl­den skul­le inte gå under utan oss, sna­ra­re tvärtom!
  Vi är inte vär­da ett jäv­la skit, jag skäms över att vara män­ni­ska!
  Vi för­stör ju fan bara all­ting, tän­ker bara på oss själ­va :S
  Äck­ligt ju, tyc­ker sna­ra­re att du bor­de tän­ka om lite. Jäv­la spe­ci­e­sist som tyc­ker att män­ni­skan är bätt­re än and­ra arter!
  Får jag frå­ga vad du grun­dar dem åsik­ter­na på?

 14. Då är det ett jäv­ligt dummt för­sök som inte bor­de utfö­ras.
  Har ald­rig sagt att en män­ni­ska är är bätt­re än råt­tor. Tyc­ker sna­ra­re att alla är lika vik­ti­ga, men om ett dju­för­sök kan hjäl­pa mas­sa män­ni­skor att över­le­va tyc­ker jag det är värt det. Du menar allt­så själv att om du fick väl­ja mel­lan att dö eller att en råt­ta skul­le dö istäl­let hade du valt att dö? Om fal­let är så bör du söka upp en skrynk­la­re och snac­ka ige­nom ditt liv.
  Vad jag grun­dar mina åsik­ter på? jag skri­ver bara vad jag tän­ker när jag läser såna idi­o­tis­ka idéer som vis­sa folk har.

  För att sum­me­ra, Råt­tor är inte mer vär­da än män­ni­skor, män­ni­skor är inte mer vär­da än råt­tor, men jag skul­le ändå, vil­ken dag som helst off­ra en råt­ta för att se en män­ni­ska leva.

 15. Det är visst fel att använ­da råt­tor och möss i plåg­sam­ma djurförsök.Det skall sat­sas på alter­na­ti­va metoder,och det finns.Man kan använ­da huma­na embry­o­na­la stam­cel­ler och stam­cell­s­lin­jer och tidi­ga abor­te­ra­de män­ni­sko­fos­ter. Jag off­rar hell­re ett abor­te­rat män­ni­sko­fos­ter än en råt­ta eller mus.Och med den­na typen av stam­cell­s­forsk­ning så kom­mer det betyd­ligt for­ta­re fram bote­me­del mot obot­li­ga sjukdomar,skador,förslitningar och åld­ran­det.
  Sedan så bor­de råt­tor och möss ock­så få bote­me­del när dom blir sjuka,skadade och åld­ra­de. Det finns ing­et bote­me­del för rått­djur idag. Det är inte klokt,med tan­ke på hur myc­ket plåg­sam­ma djur­för­sök som des­sa små djur får utstå till människors,hundars och kat­ters för­mån. Nej stop­pa plåg­sam­ma djur­för­sök på råt­tor och möss,och använd human embry­o­nal stam­cell­s­forsk­ning istäl­let.
  Rått­djur skall inte off­ras till för­mån för män­ni­skor och and­ra djur,bara för att des­sa djur är rätts­lö­sa i sam­häl­let.
  Alla råt­tor och möss skall få rättigheter,och dom skall ingå i djur­skydds­la­gen.

 16. det­ta är ju rent plå­ge­ri!!! även om de av vis­sa betrak­tas som ska­de­djur, så bor­de ing­et djur behö­va plå­gas så!!!
  jag vill gär­na ha råt­tor, eftersom vi inte får ha hund elr katt i famil­jen. vi bor i vil­la med en stor träd­gård…
  jag skul­le gär­na vil­ja ha infor­ma­tion om hur man skö­ter råt­tor, hur­da­na burar de ska ha mm. och så und­rar jag om de är aller­gi­fram­kal­lan­de, elr luk­tar illa.

 17. Folk fat­tar inte hur synd det är om dju­ret, det är ju helt sjukt! Tänk om det var dom som blev upp­hägn­da i röven och fick sina ben för­stör­da! Då skul­le dom tro­li­gen inte vara så spe­ci­ellt gla­da! GAH JAG HATAR FOLK SOM PLÅGAR DJUR! GAAAAAAAAAAAH! Död åt djur­plå­gar­na.. >–<

 18. Asså män­ni­skan är så ego. Man väl­jer män­ni­skans bäs­ta fram­för dju­rens. Man TORTERAR djur för män­ni­skans bäs­ta.
  Skäms verk­li­gen men här är en skylt ni kan läg­ga upp på era hem­si­dor.

  ¤+¤+¤+¤+¤+¤+¤+¤+¤+¤+¤+
  +.…..Kopi­e­ra den­na skylt.…¤
  ¤.….……om du är.….….…..+
  +.….emot djur plå­ge­ri!.….…¤
  ¤.….……()().…()().….….….+
  +.….…..( ‘-’)…(‘-’ ).….….…¤
  ¤.….…..()_()…()_().….….…+
  +.….….….….….….….….…..¤
  ¤+¤+¤+¤+¤+¤+¤+¤+¤+¤+¤+

 19. Emma: Av sam­ma anled­ning som alla djur med svans har en svans 😉 Råt­tor klätt­rar myc­ket och ofta och använ­der den för att hål­la balan­sen osv. Pre­cis som kat­ter. Och som alla and­ra svan­sar är den en för­läng­ning av rygg­ra­den så om den ska­das påver­kar det råt­tor­nas liv avse­värt.

 20. Jag kan inte ens tän­ka mig att man kan göra så mot en liten stac­kars råt­ta!!!
  Det finns and­ra sätt att fors­ka i det här områ­det. Man kan ju tes­ta på män­ni­skor som fak­tiskt råkat ska­da häl­se­nan. En får vila, en får pro­va att belas­ta häl­se­nan.

  Det är ju så onö­digt. Näs­tan sadis­tiskt! Vem fick den idén?!

 21. Fy fan!!!!!!! Jäv­la idi­o­ter! Har de ing­et bätt­re för sig än att plå­ga oskyl­di­ga små djur?! Skär av er själ­va era häl­se­nor och häng upp er så får vi se hur jäv­la bra ni mår sen! Ta er i ars­let!!!!!!!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *