Råttor räddar offer vid naturkatastrofer

Tam­råt­tor kan kom­ma att använ­das för att leta efter över­le­van­de vid natur­ka­ta­stro­fer som tex. jord­bäv­ning­ar. Det är råt­tans skar­pa lukt­sin­ne och smi­dig­het i kom­bi­na­tion med inlär­nings­för­må­gan som gör den över­läg­sen för upp­gif­ten.

Ett pro­jek­tet, som finan­sie­ras av Pen­ta­gon, går ut på att trä­na råt­tor till att leta efter över­le­van­de vid natur­ka­ta­stro­fer och jord­bäv­ning­ar, med hjälp av deras lukt­sin­ne.

Fors­ka­re vid Uni­ver­si­ty of Flo­ri­da har lyc­kats urskil­ja neu­ro­lo­gis­ka sig­na­ler när en råt­ta hit­tar en spe­ci­ell doft de letar efter.  Med hjälp av ino­pe­re­ra­de elek­tro­der kan des­sa sig­na­ler skic­kas via en radi­o­sän­da­re som spänns fast på råt­tans rygg till rädd­nings­per­so­nal.

Inom nio måna­der hop­pas forskar­tea­met ha ett fun­ge­ran­de system.

Läs hela arti­keln..

Käl­la: IDG.se   Johan Lundin 📧

2004-09-29 🕐 20:14

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *