Torrfoder

Råt­tor­na ska ha till­gång till torr­fo­der dyg­net runt. Det finns en hel del fär­di­ga bland­ning­ar att köpa i djur­af­fä­ren. Hit­tar du ing­en spe­ci­ell bland­ning för råt­tor kan det även gå bra med en hams­ter­bland­ning.

Om du vill kan du även göra din egen frö­bland­ning. Du kan då få en bil­li­ga­re och mer närings­rik vari­ant. Dess­utom behö­ver du inte oroa dig för att frö­bland­ning­en ska vara för gam­mal eller inne­hål­la för myc­ket kon­ser­ve­rings eller fär­gäm­nen. Vad du ska använ­da dig av när du gör din egen frö­bland­ning beror myc­ket på råt­tans ålder och kon­di­tion. Här får du lite tips på vad du kan blan­da i.

Korn, hav­re, vete och råg:
Det är vik­tigt att du får med alla fyra sädess­la­gen des­sa utgör själ­va grun­den i din frö­bland­ning. För­sök leta reda på både oska­la­de, ska­la­de och kros­sa­de sädesslag så blir det lite mer vari­a­tion för dina råt­tor.

Frön:
De fles­ta frö­sor­ter är gans­ka feta. Var där­för spar­sam med des­sa. För­sök gär­na få tag på oska­la­de frön som ger dina råt­tor extra sys­sel­sätt­ning.

Nöt­ter:
De fles­ta nöt­ter är gans­ka feta. Var där­för spar­sam med des­sa. För­sök gär­na få tag på oska­la­de nöt­ter som ger dina råt­tor extra sys­sel­sätt­ning.

Tor­kad frukt och grön­sa­ker:
Tor­kad frukt och grön­sa­ker kan vara roligt att blan­da i. Hand­la gär­na från van­li­ga affä­rer istäl­let för en djur­af­fär, så får du bil­li­ga­re och bätt­re frukt.

Puf­fat ris:
Puf­fats ris finns att köpa i de fles­ta mat­af­fä­rer och är gans­ka bil­ligt.

Korn­fla­kes:
Se till att få tag på en sort som är helt fri från soc­ker.

Müs­li:
Se till att få tag på en sort som är helt fri från soc­ker. Det är ock­så bra om du väl­jer en sort som inne­hål­ler alla sädess­la­gen och gär­na lite tor­kad frukt. Om du vill kan du låta müs­lin utgö­ra själ­va grun­den i din frö­bland­ning.

Katt­fo­der:
Du kan även blan­da i lite torr­fo­der för katt av bra kva­li­tet. Jag själv bru­kar ge mina råt­tor pro­te­in i färsk­ma­ten istäl­let.   Johan Lundin 📧

2007-07-12 🕐 21:04

8 kommentarer om “Torrfoder

  1. Katt­mat till råt­tor? Inne­hål­ler inte det lite för myc­ket pro­te­in och sånt? Jag har all­tid lärt mig att man ska vara spar­sam med att ge råt­tor kött,ägg och annan pro­te­in­rik mat

  2. Fris­ka råt­tor har inga pro­blem med pro­te­in­rik mat. Det har fun­nits en myt för länge sedan om att pro­te­in kan ge aller­gi­er hos råt­tor, men det­ta hand­la­de egent­li­gen om van­lig skabb.

    Råt­tor behö­ver, pre­cis som vi, pro­te­in. Om man vill ge sina råt­tor ani­ma­liskt pro­te­in men inte själv äter kött kan katt­mat, som man vet är av en bra kva­li­tet, vara ett alter­na­tiv.

  3. Det finns “själv­plock” Müs­li som jag bru­kar blan­da i två oli­ka foder. Men vil­ken typ av katt mat kan man ge då? Mär­ke och så?

  4. min råt­ta ätaer näs­tan ingen­ting!!!! hur ska jag göra för att hon ska äta?

    vad kan hon äta

  5. är det något man ska und­vi­ka så är det katt­mat pga de höga hal­ter­na av tau­rin som är skad­li­ga. Kat­ter kan inte till­ver­ka sitt eget tau­rin så där­för till­sätts det i höga doser i katt­mat. Då är det bätt­re att ge hund­fo­der av bra kva­li­te.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *