Olagliga plågsamma djurförsök på råttor

En fors­ka­re på Karo­lins­ka insti­tu­tet (KI) har utfört plåg­sam­ma djur­för­sök på råt­tor, utan till­stånd. Fors­ka­ren är avstäng från fort­satt arbe­te med för­söks­djur hos KI.

För att genom­fö­ra djur­för­sök mås­te man ha ett sär­skilt till­stånd, eftersom djur som används för veten­skap­lig forsk­ning, enligt djur­skydds­la­gen, inte får utsät­tas för onö­digt lidan­de eller sjuk­dom.

Fors­ka­ren vil­le med för­sö­ken stu­de­ra hur läk­ning­en av ben­brott hos råt­tor går till, vi kan bara tän­ka oss hur plåg­samt det­ta kan ha varit för des­sa råt­tor, och i det här fal­let sak­na­des till­stånd för för­sö­ken.

- Det som har hänt har kraf­tigt mins­kat vårt för­tro­en­de för honom när det gäl­ler djur­för­sök, säger Jan Carlstedt-Duke, deka­nus vid Karo­lins­ka Insti­tu­tet.

Läs hela arti­keln..

Käl­la: Expres­sen   Johan Lundin 📧

2003-03-19 🕐 0:48

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *