Vad är nakenråttor och dubbelrexade råttor?

Vad är naken­råt­tor? Johan

Labbdjur som aldrig borde avlats fram

Enligt Rat & Mouse Club of Ame­ri­ca, RMCA, finns det tre gene­tiskt oli­ka sor­ters naken­råt­tor, alla des­sa är fram­av­la­de i labo­ra­to­ri­um och bor­de ald­rig ha släppts till all­män­he­ten.

Allvarliga genetiska defekter

Sort nr 1 sak­nar thymus­kör­tel, och har pga. det­ta kraf­tigt för­säm­rat immun­för­svar.

Sort nr 2 har njur­pro­blem som bör­jar vid ca. 1 års ålder. Under nor­ma­la för­hål­lan­den dör alla han­råt­tor­na och 80% av hon­råt­tor­na pga. njur­pro­blem. En stor del av des­sa råt­tor har även tand­pro­blem.

Sort nr 3 har så kraf­ti­ga njur­pro­blem att de dör pga. des­sa vid 14 måna­ders ålder. Medel­ål­dern för des­sa råt­tor är 10 måna­der.

Tamråttan behöver sin päls

Sam­ma sor­ters gene­tis­ka pro­blem finns inte hos naken­katt och naken­hund. Tam­åt­tan pas­sar över­hu­vud­ta­get inte som naken­djur pga. sin käns­lig­het för tem­pe­ra­tur­väx­ling­ar, kyla och drag. De har ofta dåligt immun­för­svar, pro­blem med att hål­la sig var­ma och lever där­för ofta inte lika länge som van­li­ga råt­tor.

Morr­hå­ren, som är vik­ti­ga för råt­tan, är mer eller mind­re loc­ka­de på alla sor­ters naken­råt­tor vil­ket för­säm­rar deras funk­tion.

Jag ser ing­en anled­ning till att avla vida­re på den­na defekt, eller stöd­ja den­na avel genom att köpa naken­råt­tor.

Dubbelrexade råttor

Pre­cis som hos naken­råt­tor går myc­ket av en dub­belrex­ad råt­tas ener­gi åt för att hål­la vär­men och de får lät­ta­re ska­dor på huden, eftersom de del­vis sak­nar päls. Där­e­mot har de dub­belrex­a­de inte råt­tor­na sam­ma gene­tis­ka defek­ter på inre organ som är kopp­la­de till naken­råt­tor.

Dub­belrex­a­de råt­tor är allt­så inte hel­ler något man med­ve­tet bor­de avla fram.   Johan Lundin 📧

2007-08-29 🕐 4:22

3 kommentarer om “Vad är nakenråttor och dubbelrexade råttor?

  1. Des­sa påstån­de hål­ler jag abso­lut inte med om!!!!!!
    Jag föder upp Naken­råt­tor av den enda fris­ka o star­ka lin­je som finns här i Sve­ri­ge, jag har även två vän­ner som avlar på den fris­ka vari­an­ten och ing­en av oss har haft pro­blem med våra under­ba­ra naken­fi­sar, jag tyc­ker det är fel av er att sät­ta sam­häl­let i skräck av des­sa under­ba­ra djur, jag ser ing­et fel att man avlar på des­sa. Det finns folk som avlar på den sju­ka vari­an­ten och det tyc­ker jag är fel!!!! det är fel att föra en sjuk lin­je vida­re och den sju­ka vari­an­ten kan verk­li­gen sät­ta skräck i sam­häl­let. Jag tyc­ker ni ska slu­ta föra des­sa kons­ti­ga “pro­ble­men” vida­re, för des­sa pro­blem exi­ste­rar inte ens. Jag har ALDRIG haft ngr pro­blem på mina, och dem är inte alls så käns­li­ga som ni beskri­ver dem!!!!!!

  2. Det är det sju­ka vari­an­ten av Naken­råt­tor som har de defek­ter som du näm­ner, mina råt­tor har inga defek­ter och mår hur bra som helst.
    Tror du verk­li­gen att vi skul­le job­ba ski­ten ur oss för att få fram en sjuk vari­ant??????
    Jag har lagt ner mkt jobb,svett och tårar för det jag gör, och nu har vi som är seri­ö­sa lyc­kats få fram fris­ka Naken­råt­tor, men du sät­ter ju bara skräck bland folk!!
    Så jäv­la rubbat!!!!!!!!!!!!11

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *