Finns det olika sorters tamråttor? Vad är takråttor?

Finns det oli­ka sor­ters tam­råt­tor? Har hört om att det finns tam­råt­tor och takråt­tor, är det sam­ma sak eller vad är skill­na­den? Con­ny

Från bör­jan kal­la­de man svar­t­råt­tor, Rat­tus rat­tus, för takråt­tor eftersom de är betyd­ligt bätt­re på att klätt­ra än brun­råt­tan, Rat­tus nor­ve­gicus, och där­för höll till uppe på taken. Idag finns det knappt någ­ra vil­da svar­t­råt­tor kvar i Sve­ri­ge och des­sa är även väl­digt ovan­li­ga som hus­djur.

Det finns dock djur­af­fä­rer som kal­lar sina van­li­ga tam­råt­tor för takråt­tor, tem­pel­råt­tor och allt annat kons­tigt bara för att det ska låta roli­ga­re, och säl­ja bätt­re.

Våra tam­råt­tor är ing­et annat än för­äd­la­de och dome­sti­ce­ra­de brun­råt­tor, Rat­tus nor­ve­gicus dome­sticus. Men des­sa finns i fle­ra oli­ka fär­ger, teck­ning­ar och päl­s­ty­per. Det finns tom. en vari­ant med annorlun­da pla­ce­ring av öro­nen, dum­bo. Någon stör­re skill­nad i tem­pe­ra­ment mel­lan des­sa vari­an­ter kan man inte urskil­ja, men skill­na­den i tem­pe­ra­ment och per­son­lig­het mel­lan oli­ka indi­vi­der är stor bero­en­de på avel och upp­föd­ning.   Johan Lundin 📧

2007-08-27 🕐 18:44

En kommentar om “Finns det olika sorters tamråttor? Vad är takråttor?

  1. hur ovan­ligt är det att ha en råt­ta?

    kan man inte bara ta en råt­ta i det fria?

    hur många ung­ar kan en råt­ta få?

    hur vet man fall den är tam

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *