Vad händer när man parar två rexråttor?

Jag har två rex råt­tor tje­jer och jag har tänkt para dom men jag har läst att om man parar två rex råt­tor så blir de en nac­ken råt­ta och de vill jag inte så vil­ken råt­ta ska jag para dom med? Sofie

Om man parar två rex­råt­tor blir det 25% dub­belrex, som mer eller mind­re är nak­na. Parar man en rex­råt­ta med en slät råt­ta blir det 50% rex och 50% slä­ta ung­ar.

Slät + Rex = 50% Rex, 50% Slä­ta
Rex + Rex = 25% Slä­ta, 25 % Dub­belrex, 50% Rex

Att föda upp råt­tor är ing­et man kan göra bara för att man tyc­ker det är roligt eller är intres­se­rad, det mås­te fin­nas en stark anled­ning till var­för just dina råt­tor ska avlas på för att det ska kun­na vara moti­ve­rat. Det finns redan så många råt­tor som inte har någon­stans att ta vägen. Att föda upp råt­tor är ett väl­digt stort ansvar. Det hade varit bätt­re om det bara fanns ett fåtal rik­tigt seri­ö­sa upp­fö­da­re som kan föra råtta­veln vida­re och se till att alla råt­tor som föds upp får ett bra liv.   Johan Lundin 📧

2007-08-29 🕐 4:14

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *