Välkommen till nya Ratpower!

- Du har hit­tat hit, då är i alla fall dina råt­tors fram­tid räd­dad! Det­ta är mot­tot för en ny ver­sion av Rat­po­wer som jag för­sö­ker göra så infor­ma­tiv som möj­ligt.

På den senas­te tiden fick jag en hel del rik­tigt gal­na e-post från folk som verk­li­gen inte ver­ka­de ha någon aning om hur råt­tor vill skö­tas. Om rått­äg­da har hit­tat hela vägen till kon­takt­si­dan på min webb­plats bor­de de inte kun­na mis­sa de mest grund­läg­gan­de saker­na för att göra råt­tor lyck­li­ga.

Nya Rat­po­wer pub­li­ce­ras med hjälp av Word­Press. Det blir nu betyd­ligt lät­ta­re för mig att hål­la inne­hål­let på webb­plat­sen upp­da­te­rat och som besö­ka­re har du möj­lig­het att kom­men­te­ra alla artik­lar och pre­nu­me­re­ra på inne­hål­let via RSS.

Vad tyc­ker du om nya Rat­po­wer? Är det något sär­skilt du tyc­ker om? Något jag bor­de göra annorlun­da? Sak­nar du något som har tagits bort? Läm­na en kom­men­tar här nedan­för, eller kon­tak­ta mig via e-post.   Johan Lundin 📧

2007-09-04 🕐 20:12