Vanliga sjukdomar

Tyvärr drab­bas våra tam­råt­tor sär­skilt ofta av vis­sa sjuk­do­mar. Dålig avel, och att tam­råt­tan använts myc­ket inom forsk­ning, kan vara en anled­ning till det­ta. Här pre­sen­te­ras någ­ra av de van­li­gas­te sjuk­do­mar­na och annat som dina råt­tor kan råka ut för. Kon­tak­ta all­tid en vete­ri­när om du kän­ner dig osä­ker på någon­ting.

Tjocka, felväxta klor är en av många åkommor råttor kan råka ut för.
Tjoc­ka, fel­väx­ta klor är en av många åkom­mor råt­tor kan råka ut för. Foto: Johan Lun­din

Ben och tasskador

Symp­tom: Råt­tan hål­ler sig undan och ver­kar ha ont någon­stans. Råt­tan hal­tar eller får ont när du tar i den. Orsak: Råt­tan kan ha tril­lat från en hög höjd i buren eller fast­nat i någon­ting. Åtgärd: Ofta läker ett ska­dat ben eller en tass helt av sig själv. Om du vill kan du låta råt­tan sitt i en mind­re bur för att begrän­sa rörel­sey­tan, men det­ta är oftast inte nöd­vän­digt. Råd­frå­ga en vete­ri­när om råt­tan inte blir bätt­re.

Blod i avföring:

Symp­tom: Det finns spår av blod i råt­tans avfö­ring. Orsak: Kan bero på tarmin­flam­ma­tion eller hemor­roj­der. Åtgärd: Det­ta är ofta myc­ket all­var­ligt och råt­tan mås­te under­sö­kas av vete­ri­när så fort som möj­ligt.

Blod i nos:

Symp­tom: Råt­tan har blod eller spår av blod vid nos och mun. Orsak: Det röda behö­ver inte vara blod, tårväts­ka som kom­mer ini­från råt­tan fär­gas rött när det kom­mer i kon­takt med luf­ten. Det­ta kan bety­da att din råt­ta är för­kyld. Har råt­tan verk­li­gen blod runt nos och mun kan råt­tan ha ska­dat sig och situ­a­tio­nen all­var­li­ga­re. Åtgärd: Det­ta är ofta myc­ket all­var­ligt och råt­tan mås­te under­sö­kas av vete­ri­när så fort som möj­ligt.

Blod i urin:

Symp­tom: Råt­tan kis­sar blod eller har spår av blod i uri­nen. Orsak: Det kan fin­nas fle­ra oli­ka orsa­ker, t.ex. urin­vägs­in­fek­tion, urins­ten, njursten eller tumö­rer. Åtgärd: Det­ta är ofta myc­ket all­var­ligt och råt­tan mås­te under­sö­kas av vete­ri­när så fort som möj­ligt.

Cancer

Symp­tom: Knö­lar upp­står på råt­tan. Orsak: Den exak­ta orsa­ken är svår att säga. Gener kan spe­la en stor roll, vis­sa råt­tor har helt enkelt lät­ta­re för att får can­cer än and­ra. Åtgärd: Många can­cerknö­lar kan ope­re­ras bort, råd­frå­ga en vete­ri­när. Om inte tumö­ren sit­ter på ett olämp­ligt stäl­le kan råt­tan annars leva en läng­re tid med den­na.

Diarré

Symp­tom: Råt­tans avfö­ring är lös eller rin­nan­de. Orsak: Kan orsa­kas av tarm­bak­te­ri­er, diar­réfram­kal­lan­de mat, stress eller åksju­ka. Åtgärd: Ge råt­tan blå­bärs­sop­pa och kokt pota­tis. Även väts­keer­sätt­ning kan ges så att inte råt­tan blir uttor­kad.

Förgiftning

Symp­tom: Råt­tan har ätit något olämp­ligt och bli­vit sjuk. Orsak: Bara för att råt­tan bitit på något eller haft något gif­tigt i mun­nen bety­der det inte att råt­tan svalt det gif­ti­ga. Råt­tor är väl­digt noga med vad de sväl­jer. Men om råt­tan skul­le få i sig något gif­tigt finns det ing­et den själ­va kan göra, eftersom råt­tor inte kan krä­kas. Där­för är det vik­tigt att råt­tan får vete­ri­när­vård vid för­gift­ning. Åtgärd: Besök vete­ri­när.

Förkylning

Symp­tom: Råt­tan nyser, har rött sekret runt nos och ögon är upp­bur­rad och är all­mänt slö. Råt­tans päls kan vara glans­lös. Orsak: För­kyl­ning kan orsa­kas av kyla, drag, eller dålig mat. Råt­tan kan även ha bli­vit smit­tad av någon annan famil­je­med­lem. Det röda är inte blod utan väts­ka som kom­mer ini­från råt­tan som fär­gas rött när det kom­mer i kon­takt med luf­ten. Åtgärd: Flyt­ta buren om den står på en dra­gig plats. Pla­ce­ra gär­na en lam­pa ovan­för buren eller ställ buren vid ett ele­ment som råt­tan kan få extra vär­me ifrån. För­kyl­nings­kur och extra närings­rik mat kan ges. Blir inte råt­tan märk­bart bätt­re efter någ­ra dagar bör vete­ri­när kon­tak­tas.

Uppburrad och trött.
Upp­bur­rad och trött. Foto: Johan Lun­din

Förstoppning

Symp­tom: Råt­tan har pro­blem med att baj­sa och ver­kar all­mänt trött. Råt­tans mage är ovan­ligt tjock och spänd. Orsak: Råt­tan kan ha fått för torr eller fet mat eller fått i sig för lite vat­ten. Åtgärd: Mas­se­ra för­sik­tigt råt­tans mage. Se till att råt­tan får ordent­ligt med vat­ten och vär­me.

Infektion eller inflammation i vaginan

Symp­tom: Blod eller flyt­ning­ar kom­mer ur hon­råt­tans vagi­na. Orsak: Hon­råt­tor kan få liv­mo­derin­flam­ma­tion eller infek­tion i vagi­nan av många oli­ka anled­ning­ar. Åtgärd: Låt vete­ri­nä­ren under­sö­ka råt­tan. Det mesta kan botas med anti­bi­o­ti­ka.

Inälvsparasiter

Symp­tom: Råt­tan är trött, mager eller har pro­blem med apti­ten. Råt­tans päls kan vara glans­lös. Orsak: Band och spring­mask kan fås från en annan råt­ta, eller om råt­tan vis­tas i en smit­tad mil­jö. Åtgärd: Avmas­ka råt­tor­na med Ivo­mec och Axi­lur. Vete­ri­när­be­sök kan behö­vas.

Kloproblem

Symp­tom: Råt­tans klor väx­er fel, är tjoc­ka eller spruck­na. Orsak: Dåli­ga klor kan vara ett tec­ken på närings­brist. Pro­blem med klor­na är van­ligt hos gam­la råt­tor eftersom des­sa ofta inte sli­pas ner på sam­ma sätt som hos en ung råt­ta. Åtgärd: Klipp klor­na med en nagel­sax. Ge råt­tan närings­rik­tigt mat.

Klumpfot, Bumble foot

Symp­tom: Hälen på råt­tans bak­fot svull­nar upp. En röd, öm knöl kan bil­das. Orsak: Orsa­kas av virus, smut­sigt, fuk­tigt eller för hårt under­lag i buren eller över­vikt hos råt­tan. Åtgärd: Det finns fle­ra oli­ka behand­ling­ar med mas­sage, sal­vor, väte­pe­rox­id (3% för sår­tvätt), utspädd Tea Tree Oil, Aloe vera sal­va, Blu-Kote, kor­ti­son­kräm och anti­bi­o­tikakräm eller anti­bi­o­ti­ka men sjuk­do­men kan ofta inte botas helt. Bör­ja behand­la råt­tan så fort som möj­ligt och håll rent i buren.

Bumblefoot, Klumpfot är tyvärr en inte allt för ovanlig sjukdom.
Bum­b­le foot, Klump­fot är tyvärr en inte allt för ovan­lig sjuk­dom. Foto: Johan Lun­din

Knölar

Symp­tom: Knö­lar, vår­tor upp­står på råt­tan. Orsak: Bara för du hit­tar en knöl på råt­tan behö­ver det inte vara en tumör. Det kan ock­så vara fett­knö­lar, var­böl­der eller vår­tor. Åtgärd: Fett­knö­lar bru­kar för­svin­na av sig själv men kan annars ope­re­ras bort. Var­böl­der bru­kar spric­ka upp när varet är moget och kan töm­mas av vete­ri­när. Man bru­kar även frä­ta bort kap­seln där varet sam­las så inte nya var­böl­der bil­das. Vår­tor bru­kar inte vara plåg­samt för råt­tan men de kan ope­re­ras eller brän­nas bort.

Mykoplasma, Mycoplasma

Symp­tom: Råt­tan har pro­blem med att andas. Råt­tan ross­lar, låter som en kaf­fe­bryg­ga­re eller ett marsvin, vid and­ning­en. Det ross­lan­de lju­det kan höras genom att du läg­ger örat mot råt­tans bröst­korg och lung­or på båda sidor. Råt­tans nos och ögon kan inne­hål­la rött sekret. Råt­tans päls kan vara glans­lös. Orsak: Mykoplas­ma är väl­digt van­ligt bland råt­tor och myc­ket smitt­samt. Näs­tan alla råt­tor bär på sjuk­do­men som kan bry­ta ut om råt­tan blir för­kyld, utsätts för drag och kyla, vis­tas i en bak­te­ri­e­rik mil­jö, blir stres­sad eller på annat sätt får för­säm­rat immun­för­svar. Det finns allt­så ing­en anled­ning att avskil­ja en sjuk råt­ta från dina and­ra råt­tor, des­sa bär redan på sjuk­do­men och det finns ing­en stör­re risk att den bry­ter ut bara för att de bor till­sam­mans. Åtgärd: Så fort du miss­tän­ker att din råt­ta har fått mykoplas­ma mås­te du ta dig till vete­ri­nä­ren som skri­ver ut anti­bi­o­ti­ka till råt­tan. Vibramy­cil eller Baytril bru­kar fun­ge­ra bra. Vis­sa påstår att en bland­ning av des­sa två ger bäst effekt på råt­tor.

Näringsbrist

Symp­tom: Råt­tan får hud­pro­blem eller exem­lik­nan­de par­ti­er i päl­sen. Råt­tan kan ock­så vara trött eller mager. Råt­tor som växt upp utan till­räck­lig näring kan få balans- och rörel­se­pro­blem. Orsak: Råt­tan har fått för lite eller för enfor­mig, onyt­tig färsk mat. Åtgärd: Råt­tan behö­ver extra nyt­tig och färsk mat. Närings­till­skot­tet Nut­ri-cal finns att köpa i djur­af­fä­ren. I djur­af­fä­ren kan du även köpa en mine­ralsten så du är säker på att råt­tan får i sig allt den behö­ver.

Ohyreangrepp

Symp­tom: Råt­tan kli­ar sig ovan­ligt myc­ket. Små vita/genomskinliga pric­kar, lus­ägg, kan ses i råt­tans päls­bot­ten. Spe­ci­ellt på råt­tans bak­del, rygg och runt huvu­det. Även små svar­ta, oran­gea, röda löss eller fäs­ting­ar kan ses. Orsak: Ohy­ra kan spri­das via klä­der, spån, jord, and­ra råt­tor och utom­hus­vis­tel­se. Åtgärd: Ohy­ra kan spri­da alvar­li­ga sjuk­do­mar till våra råt­tor. Där­för ska råt­tan behand­las så fort det­ta upp­täcks. Det finns många oli­ka recept­fria medel att köpa på apo­tek och i djur­af­fär för att spraya och bada råt­tor­na med. Frå­ga din vete­ri­när om du kän­ner dig osä­ker. Tänk även på att ren­gö­ra och spraya råt­tans bur och till­be­hör. Det är vik­tigt att du behand­lar alla råt­tor i floc­ken för att bli av med ohy­ran. Fäs­ting­ar ploc­kas bort med fäs­ting­bort­ta­ga­re.

Fästingar är ovanliga hos råttor. Denna råtta har hittats utomhus och tagits in till Råtthjälpen
Fäs­ting­ar är ovan­li­ga hos råt­tor. Den­na råt­ta har hit­tats utom­hus och tagits in till Rått­hjäl­pen. Foto: Johan Lun­din

Skabb

Symp­tom: Råt­tan kli­ar sig ovan­ligt myc­ket. Päl­sen och huden runt huvu­det blir skab­big och full med små sår. Svar­ta pric­kar kan synas på öro­nen. Orsak: Skabb kan spri­das via klä­der, spån, jord och and­ra råt­tor. Bry­ter ofta ut vid för­säm­rat immun­för­svar. Åtgärd: Åk till vete­ri­nä­ren för under­sök­ning och behand­ling. Strong­hold för behand­ling av skabb hos kat­ter kan använ­das.

Snedskalle

Symp­tom: Råt­tan lutar huvu­det åt något håll. För var­je dag som går lutar huvu­det mer och mer. Till­slut kan inte råt­tan gå nor­malt och bör­jar gå i cirk­lar eller rul­la runt på mar­ken. Orsak: Sned­skal­le kan orsa­kas av mykoplas­ma, hjärn­blöd­ning, hjärn­ska­da, tumör eller öro­nin­flam­ma­tion. Åtgärd: Så fort du miss­tän­ker att din råt­ta har fått sned­skal­le mås­te du ta dig till vete­ri­nä­ren som skri­ver ut anti­bi­o­ti­ka och kor­ti­son till råt­tan. Låt sedan råt­tan sit­ta i en egen bur med bra mat, vär­me och medi­ci­ne­ring.

Svamp

Symp­tom: Råt­tan får exem­lik­nan­de hud­pro­blem som kli­ar. Orsak: Svamp orsa­kas av bak­te­ri­e­rik mil­jö. Åtgärd: Råt­tan kan behand­las med Jodo­pax eller spe­ci­alscham­pon mot svamp. Ibland mås­te råt­tan under­sö­kas av vete­ri­när.

Sår

Symp­tom: Råt­tan har riv­sår, bit­sår eller öpp­na sår på krop­pen. Orsak: Råt­tan kan ha ska­dat sig på något eller brå­kat med en annan råt­ta. Åtgärd: Är såret stort och djupt mås­te du låta en vete­ri­när under­sö­ka råt­tan och kanske sy ett par stygn. Mind­re sår kan du behand­la själv genom att tvät­ta såret med kok­salt­lös­ning. Kok­salt­lös­ning gör du genom att röra ner salt i kokan­de vat­ten tills det inte löser sig läng­re. Tänk på att göra en ny kok­salt­lös­ning för var­je gång du tvät­tar såret.

Sår på magen. Denna råtta har hittats utomhus och tagits in till Råtthjälpen
Sår på magen. Den­na råt­ta har hit­tats utom­hus och tagits in till Rått­hjäl­pen. Foto: Johan Lun­din

Tandproblem

Symp­tom: Råt­tan äter dåligt eller har för långa tän­der. Vid infek­tion kan råt­tans kin­der vara svull­na och ömma. Orsak: Råt­tans tän­der väx­er hela tiden. Ibland hin­ner inte råt­tan gna­ga ner tän­der­na innan de blir för långa. Råt­tans mola­rer, kind­tän­der, kan även bli infek­te­ra­de. Åtgärd: Har råt­tan för långa tän­der mås­te des­sa klip­pas med en avbitar­tång. Låt en vete­ri­när göra det om du inte vet hur man gör. Är råt­tans mola­rer infek­te­ra­de mås­te råt­tan under­sö­kas och behand­las av vete­ri­när.

Värmeslag

Symp­tom: Råt­tan är slö, flå­sig, varm och röd på öron, nos, svans, pung och föt­ter. Orsak: Råt­tor svet­tas inte, istäl­let avky­ler de sig genom att leda ut varmt blod i tex. deras svans. De kan gans­ka lätt få vär­me­slag på som­ma­ren, spe­ci­ellt i en varm bil. För att för­hind­ra att din råt­ta får vär­me­slag när ni är ute och reser på som­ma­ren kan du trans­por­te­ra råt­tan i en gal­ler­bur. Du kan även läg­ga in någ­ra flas­kor med fryst vat­ten i buren eller spraya råt­tor­na med en blomspru­ta. Åtgärd: Kyl ner råt­tan så fort som möj­ligt genom att tex. spo­la den med kallt vat­ten. Se även till att råt­tan får sval luft och väts­keer­sätt­ning eller van­ligt vat­ten att dric­ka. Låt råt­tan vila på ett lugnt, mörkt och svalt stäl­le.   Johan Lundin 📧

2007-07-12 🕐 21:15

115 kommentarer om “Vanliga sjukdomar

 1. hej! Är lyck­lig äga­re av två rått-flic­kor och tänk­te höra med dig om du har något bra knep för bra kloklipp­ning? Och om du har någe bra tips på hur man hål­ler svan­sar­na fina? häls­ning­ar emme­lie

 2. Är det inte baytril råt­tor i prin­cip är immu­na mot? Och att man ska använ­da ter­ramy­cin istäl­let? Eller var det tvärtom? MVH Sand­ra

 3. hej, de är så att jag ska skaf­fa 2 råt­tor från sam­ma kull och dom kom­mer från en upp­fö­da­re.. jag blir lite oro­lig över alla sjuk­do­mar dom kan få. men är de så van­ligt att de kan drab­ba alla råt­tor en gång i livet typ? jag tänk­te mer på öronskab­ben och så.. tack­sam om jag får svar. kram

 4. Om du skö­ter om råt­tor­na rätt, dvs:
  Att inte gr dem onyt­tig mat dag­li­gen
  Har rätt bot­ten­ma­te­ri­al
  Låter dem vara ute och springa ofta
  Stä­dar buren
  Byter vat­ten var­ge dag
  Har buren rätt ställt
  Ger närings­rik mat
  Ger fräs­ha grön­sa­ker var­ge kväl/dag
  Och myser med och kra­mar dina råt­tor ofta
  Så ska du se att de hål­ler sig fris­ka och krya!
  Läs ige­nom hela siten och så ska du se att du får myc­ket vik­tig och bra fak­ta! 😀

 5. Hej, jag har en lite frå­ga om knölar/cancer.
  min ena råt­ta har fått en knöl pre­cis bakom fram­be­net och hon äter och mår bra i all­män­het beter hon sig som hon gjor­de i bör­jan. I alla fall. Om det nu skul­le visa sig vara can­cer, kan hon leva med det?
  hur vet jag om det är can­cer eller en van­lig knöl? Mvh Jose­fin

 6. Jose­fin
  Frå­gan är då hur gam­mal din råt­ta är.
  Är hon ung och har can­cer bör du nog oppe­re­ra bort tumö­ren. Men om hon är gam­mal är det stör­re risk att hon dör vid ingrep­pet.
  Då bör du låta hen­ne leva med tumö­ren och se till att hon äter och dric­ker ordent­ligt.

  Det kan ju ock­så vara en böld eller kanske en vår­ta? Om det är en böld lär den spric­ka om ett par dagar.. Men kon­tak­ta vete­ri­när för säker­hets skull.

 7. Jag vet inte rik­tigt hur gam­mal hon är ( då jag köp­te hen­ne på en djur­af­fär) men tror hon är när­ma­re 2 år. Tror när­ma­re det är can­cer. Ska se om jag hit­tar nån bra vete­ri­när som kan under­sö­ka ´hen­ne. Tack.

 8. hej, har en frå­ga. Mina två rått­poj­kar har fått som mas­sa små men tjoc­ka sårskor­por på nosen och på öron­top­par­na, typ som vår­tor, vad är det? Djur­af­fä­ren sa att dom kun­de få det, och att det gick bort efter ett tag och att det var ofar­ligt. har iaf kol­lat så att dom inte har någ­ra kryp i päl­sen.
  tack­sam för svar.

 9. Okej, trå­kigt att höra. Kän­ner mig lurad av djur­af­fä­ren om det nu visar sig vara skabb. Dom sa att det abso­lut inte var något far­ligt och att det gick bort av sig självt. Kan man typ “anmä­la” djur­af­fä­ren för det­ta?

 10. Skabb är lätt att behand­la och råt­tor­na blir helt fris­ka, om det nu är det, så jag tyc­ker abso­lut inte du behö­ver läm­na till­ba­ka råt­tor­na.

  Det är all­tid bra att anmä­la djur­af­fä­rer som inte skö­ter sina djur, eller säl­jer sju­ka djur. Fick de skab­ben först när de kom­mit hem till dig kan det inte räk­nas som djur­af­fä­rens fel, men du kan gå till­ba­ka till dem och berät­ta om det var skabb de hade när du har varit hos vete­ri­nä­ren.

  Anmä­lan gör du till en djur­skydds­in­spek­tör. Djur­skydds­in­spek­tö­ren finns på Mil­jö­kon­to­ret i djur­af­fä­rens kom­mun, du kan göra en ano­nym anmä­lan.

 11. Nej det vill jag inte hel­ler. Men saken är den att djur­af­fä­ren sa att råt­tor­na kun­de ha få dom där gre­jer­na på öron, svans och nos, men dom sa att det inte var något far­ligt och att det gick över av sig självt! men nu har dom haft det väl­digt länge så man bör­jar ju bli oro­lig! Blir så arg att affä­ren inte viss­te var det var! om det nu är skabb!

 12. MIn ena råt­ta har unge­fär som karin beskri­ver, små sårskor­por, men min har det i näs­tan hela päl­sen, för­u­tom vid huvudet/öronen. Trod­de först att hon sla­gits lite med den and­ra, men bara på någ­ra dagar har hon fått hur myc­ket som helst. Är det skabb? Och iså­fall, vad ska jag behand­la hen­ne med? Den and­ra har ing­et, än.

 13. jag har 2 grup­per med råt­tor så att säga.. en hon familj å så nyss inköpt 2 hanar… då jag inte hört mina honor göra såhär så und­rar jag fall dom har bli­vit för­kyl­da lr nått då dom går å små “nyser” lr vad jag sak kal­la d… bro­dy är den som gör d mest.. ness gör det nån gång iblan men inte i den utstäck­ning bror­san gör d i.. tack­sam för svar=)

 14. hej!!!!!
  jag har en råta som jag har haft i en månad och jag har märkt att han lik­som hop­par och piper samtidigt???…Jag är lite oro­lig.

 15. Bal­bi­na: En råt­ta som har svårt att andas kan bör­ja hop­pa i ett för­sök att få luft. Ver­kar din råt­ta må dåligt mås­te du ta honom eller hen­ne till vete­ri­när, ing­en här kan veta vad det är för fel genom att läsa din beskriv­ning.

  Du vet ock­så att råt­tor inte mår bra av att bo ensam­ma va?

 16. Hej! Min ena råt­ta har små bru­na pric­kar på HELA krop­pen. Det är extremt myc­ket, men han kli­ar sig inte eller så! Vad kan det bero på?Min and­ra råt­ta (Scab­bers) har litegrann här och där. han tvät­tar sig ofta­re.

 17. Emma, Brun/röda smuts­fläc­kar på päl­sen (som går att tvät­ta bort) är ing­et far­ligt, des­sa kom­mer från råt­tans nos och ögon. Ev. kan sekre­tet från nos och ögon öka om råt­tan är för­kyld.

  Sit­ter pric­kar­na på huden, som sår, är det antag­li­gen något all­var­li­ga­re. Kanske något ohy­re­an­grepp som behö­ver behand­las.

 18. Okej! Men han kli­ar sig inte eller något sånt. Han har det över hela huden men han äter nor­malt och är pigg och glad!

 19. Pingback: Ratpower » Blog Archive » Kan jag avla på råtta med klumpfot?

 20. Jag har en liten utma­ning för dig.

  Skaf­fa­de nyli­gen två små poj­kar. Den ena kan myc­ket väl vara albi­no, han är vit med röda ögon. Han är enbart 6 vec­kor och varit i min ägo drygt två vec­kor. Han har på den senas­te tiden bör­jat ving­la med huvu­det. Ej så kraf­tigt att han ram­lar, men när han står stil­la rör sig huvu­det ifrån sida till sida. Har inte rik­tigt lyc­kats lis­ta ut vad det beror på.

 21. Han­na, Det är ett helt nor­malt bete­en­de för rát­tor med röda ögon. De rör huvu­det i sid­led för att kun­na se bätt­re.

 22. Min rått­ha­ne är rätt rädd ibland för sin bur­kom­pis, vi ska ta ris­ken att kastre­ra den aggre­si­va råt­tan för inte änns jag får vara för myc­ke nära honom, an gå nån gång, den 10 ska han fara och göra de, men vete­ri­nä­ren säger att de finns risk att han inte kla­rar av söv­ning­en, de känns oro­ligt, men jag vill värk­li­gen inte att den and­ra ska behö­va stå ut med att vara rädd, han har små sår, de är inte alvar­li­ga, jag bru­ka ofta kol­la päl­sen och en liten sårskor­pa kan man hit­ta ibland, Är de störst chans att han kla­rar sig under kastre­ring­en eller stör­re att han inte kla­rar de, jag tyc­ker han vär­ka va en liten käm­pe så jag hejar på honom ^^)

 23. Min ena rått­ho­na har ett sår under magen men jag vet inte vad jag ska tvät­ta det med.
  Och båda två spring­er runt och nyser lite när dom luk­tar på saker?!Varför?Dom är båda gans­ka små 5–7veckor!

 24. hej min sys­ter har en råt­ta hon sit­ter och gung­ar fram och till­ba­ka och vi und­rar vad det kan bero på och om man mås­te ta bort råt­tan pga det? är tack­sam för snabbt svar . mvh anni­ka

 25. hej jag har två rått­han­nar men en av rått­han­nen har mas­sa sår på sig jag und­rar om det e skabb eller van­li­ga riv sår som den and­ra råt­tan orsa­kat…

  MVH// mar­ti­na 11 år

 26. Mina råt­tor ver­kar ha mykoplas­ma, de nyser rätt så ofta och kan låta som om de för­sö­ker nysa ut något.
  Är det­ta något som kan gå över av sig själv, ett vete­ri­närs­be­sök för 1500 kro­nor är tyvärr inte möj­ligt..
  Vad bör jag göra, mata dom med något spe­ci­ellt? Bada dom? (de ver­kar ju skö­ta hygi­e­nen själv)
  Tack­sam för hjälp..

 27. hej, jag tror min råt­ta kanske kan ha mycoplas­ma, hon kan inte andas & hon ansträng­er sej myc­ket, men en kons­tig sak är att hen­nes mage jät­tes­tor medans räs­ten av krop­pen knappt har något fett alls ‚jag han knappt mär­ka att hen­nes mage hade bli­vit stor,hon har svårt att äta,dricka & tvä­ta sej, vad är fel ?

 28. Hej!
  Har varit hos vete­ri­nä­ren med min råt­ta som fått en ska­da på ena ögat,behandlas nu med ögon­sal­va 2 ggr/dag.Nu har han bli­vit slö,pipig och är aptitlös.Vet inte om det beror på ögat eller ngt annat.Blir ju oro­lig att han har bli­vit jät­te­sjuk på ngt sätt. Mvh Jen­ny

 29. Om du har kut­ter­spån kan du byta ut det mot TOA-LÄTT Katt och Små­djur­strö. Eftersom att deras luft­vä­gar är käns­li­ga mot kut­ter­spån. Det är inte säkert att det hjäl­per, Men du kan prö­va. Det bru­kar lig­ga på ca 60 kro­nor för 20 liter. (Mil­jö­vän­ligt) Kan fin­nas i Ica, men annars finns det på en djur­af­fär.

 30. Våran råt­ta har fått en knöl vid ett bröst, och det har bli­vit ett sår där och­så, knö­len upp­stod på ett dygn i alla­fall så vi märk­te den, vi hål­ler på med råt­tan var­je dag så vi bor­de ha märkt den tidi­ga­re vad är fel?

 31. Hej! Har en liten frå­ga, min råt­ta på nu snart 2 år har bör­jat få pro­blem. Hon är sådär röd/brun runt ögon & näsa. Hon måd­de hur bra som helst för­ra vec­kan men nu går det bara utför, hon bör­jar få väl­digt dåligt med styr­ka i bak­be­nen som knappt häng­er med alls. Jag får hjäl­pa hen­ne med att dric­ka då hon inte kan sträc­ka sig upp till flas­kan, äter inte sär­skilt myc­ket hel­ler!!. Vekar inte hel­ler vil­ja vara i buren hos våran and­ra råt­ta utan vill helst lig­ga hela dagar­na i en trö­ja bre­vid mig på sof­fan!!. (kanske vill hon vara ensam för att dö vad vet jag, råt­tor är väl som kat­ter och går undan när de kän­ner att det är slut?) För­sö­ker få tag på en bra vete­ri­när men skul­le gis­sa på att min fina inte lever många dagar till =’(!!. Vekar ock­så som hon har något i mun­nen???.. Nej men det låter som hon äter på något fastän hon inte har mat i mun­nen, vår and­ra råt­ta bru­kar sit­ta och slic­ka den i mun­nen men det­ta är kanske nor­malt!!

 32. Hej! Har haft två hon­råt­tor.
  Och nu har den and­ra tyvär gått bort.
  Och hon som är kvar är jag lite oro­lig för.
  Hon är jät­te smal på ryg­gen, man kän­ner hen­ne rygg­ko­tor.
  Men på magen är hon jät­te­fet.
  mer typ upp­sväld.
  Och hon äter knappt.
  och sit­ter bara i ett hörn.
  Vi här hem­ma för­sö­ker ha hen­ne uppe så mkt som möj­ligt.

 33. Sara och Car­ro:
  Gå till en vete­ri­när så fort som möjligt(helst en spe­ci­a­list om det finns där ni bor). En råt­ta som är håg­lös och sak­nar aptit och dess­utom är mager med svul­len buk, mår abso­lut inte bra och behö­ver hjälp.

  Car­ro: Du skri­ver inte hur gam­mal din råt­ta är, men eftersom du skri­ver att hen­nes bur­kom­pis gått bort antar jag att hon inte är helt ung? En svul­len buk på en i övrigt mager råt­ta kan tyda på att hen­nes inre organ bör­jar bli säm­re och att hen­nes mag- och tarm­funk­tio­ner är dåli­ga.

  Sara: Näs­tan alla råt­tor är bära­re av mycoplas­ma och kla­rar sig bra ändå om man ser till att byg­ga upp deras immun­för­svar med rätt kost och motion.
  En del indi­vi­der kan dock av oli­ka anled­ning­ar utveck­la lung­in­flam­ma­tion i alla­fall, det kan vara ärft­ligt beting­at, bero på ned­satt immun­för­svar av oli­ka orsa­ker etc.
  Som sagt, upp­sök en vete­ri­när sna­rast!

  Tobi­as: Ja, det ver­kar som om din råt­ta är gam­mal och bör­jar “tack­la av”. Det är hemskt job­bigt, tro mig jag vet, men om hon har alla de pro­blem du beskri­ver så tyc­ker jag nog det vore bäst om du gick till en vete­ri­när som kan ta bort hen­ne så hon slip­per lida mer.

  Susan­ne N: Er råt­ta kan ha en böld som hål­ler på att spric­ka, det tyder på det eftersom för­lop­pet gått så snabbt, men det kan ock­så vara en tumör och ni bör upp­sö­ka en vete­ri­när för råd­frå­gan och hjälp.

  Fis­ken: För­sök med hus­ku­rer i form av rött te sk roo­i­bos-te (för­kyl­nings­te som finns i de fles­ta dag­lig­va­ru­bu­ti­ker) och timjan/honung/vitlöksdekokter som du kan blan­da i t ex hav­re­gryns­gröt.
  De fles­ta bra hus­ku­rer för män­ni­skor är även helt okej för råt­tor.
  Om du har spån som bot­ten­ma­te­ri­al, för­sök med något annat, exem­pel­vis strim­lat tid­nings­pap­per, eftersom spå­net kan reta luft­vä­gar­na. Byt i buren ofta­re än nor­malt. Ock­så häng­mat­tor och annat som lätt blir ned­kis­sat snabbt. Ammo­ni­ak är inte bra för små käns­li­ga nosar och luft­vä­gar. se till att buren står på ett abso­lut drag­fritt stäl­le.

  Anni­ka: Är din sys­ters råt­ta röd­ögd beror det med störs­ta san­no­lik­het på att den har käns­li­ga ögon/ser dåligt och gung­ar med huvu­det fram och till­ba­ka, för att få ett bre­da­re syn­fält. Den “spe­jar” helt enkelt. Jag har sett det hos råt­tor som inte är röd­ög­da ock­så, även om det är van­li­ga­re hos de först­nämn­da.
  Ing­en käl­la till oro allt­så, även om det kan se lite skumt ut :).

  Camil­la: Jag var nyli­gen hos min rått­spe­ci­a­list och ope­re­ra­de bort en juver­tu­mör på en av mina små. Natur­ligt­vis var jag oro­lig och frå­ga­de om just söv­ning­en. Hen­nes svar var tvärte­mot din vete­ri­närs, att det är rela­tivt enkelt att söva en råt­ta och att man gör det “öppet” allt­så inte via injek­tion.
  Nu vet ju inte jag i vil­ken kon­di­tion din råt­ta är, om den har svå­rig­he­ter med and­ning­en är det natur­ligt­vis en stor risk med söv­ning. Jag tror iofs inte att en vete­ri­när skul­le ta chan­sen att söva ett djur som inte vore helt friskt i övrigt.

 34. Min vita råt­ta som är 1år har fått en vit prick i ögat den har inte röda ögon men på kväl­len kan dom bli lite röda men jag är oro­lig för den vita pricken!Vad ska jag göra?
  Snäl­la sva­ra!

 35. Min råt­ta kli­ar sig gans­ka myc­ket på sidan, men jag hit­tar ing­en ohy­ra eller annat kons­tigt i pälsen/huden. Vad kan det vara? Jag har inte halm, hö eller lik­nan­de i buren och inte hel­ler bytat strö till toalå­dor­na.

 36. Nu va de ju ett tag sen jag skrev om min råt­ta som skul­le kastre­ras
  Allt gick bra och han skul­le just vak­na
  tyvär som­na­de han om igen
  De va såå nära
  de va på min skolav­slut­ning så jag kun­de inte vara med honom
  Skul­le söva för ett tag sen våran naken­råt­ta för att ope­re­ra bort en abcess trod­de dom de va i magen
  jag trod­de han skul­le dö när dom gav honom spru­tan
  men jag fick va me när han vak­na­de och de tog ovan­ligt länge men han vak­na­de 😀
  nu iaf lever bur­kom­pi­sen till den ela­ka råt­tan och är stolt leda­re över sin flock
  han va en bätt­re leda­re än den and­ra han­nen
  dock har vi en råt­ta som vill bestäm­ma över alla men leda­ren är ju 1 år äld­re så han vet att han inte kan bestäm­ma
  Doo­kie som leda­ren heter är nu 1½ år och frisk och snäll
  eller mest obrydd över allt, man får göra vad man vill, han bryr sig inte
  nu är han en bra leda­re iaf : )

 37. Hej,
  Jag har en rått­ha­ne på någ­ra vec­kor gam­mal. Jag har haft honom i 3 dagar nu och han nyser gans­ka ofta och är både röd och har nåt sår på nosen. Har sett att han ren­gör sig runt nosen och det är väll inte så kons­tigt om det rin­ner ur näsan på han. Sen där svan­sen bör­jar på ryg­gen och en liten bit på ryg­gen så har han hår men det är kalt. Han har en stor grå fläck där det är “kalt”. Är det för­kyl­ning eller skabb? Isf, vad ska jag göra?

 38. Hej alla!
  Sit­ter här och är lite oro­lig för en av mina råtttje­jer.
  Hon är ca 1 år gam­mal och helt plöts­ligt har hon bli­vit myc­ket håg­lös, “upp bur­rad” och har svårt med balansen/avståndsbedömingen.
  Hon äter men inte så myc­ket o dric­ker lite grann. Päl­sen bör­jar tap­pa lite färg men ser ändock gans­ka bra ut tyc­ker jag.
  Tror ni att det är något all­var­ligt eller är det bara en för­kyl­ning?
  Tack­sam för svar!

 39. Andre­as, har du tes­tat Roo­i­bos och vita­min kuren? Min ena råt­ta blev sådär, vil­ket visa­de sig “bara” vara en super­för­kyl­ning. Roo­i­bos, Kamo­mill­te, en mas­sa vat­ten­fyll­da grönsaker/frukter och en extra filt som hon bur­ra in sig i fick hen­ne på bätt­ring efter bara någon dag. Hjäl­per nog ock­så om det skul­le vara närins­brist antar jag, men någon övrig sjuk­dom kom­mer inte på tan­ke :/ Lyc­ka till med hen­ne.

 40. hej, min råt­ta är unge­fär 1 ½ år gam­mal. Från ingen­ting har den bör­jat slä­pa bak­de­len efter sig, mest som om den inte får med bak­be­nen. an har inte ont och han har fortf. god aptit. Men är ändå väligt seg. Han lig­ger mest och sover. Och då lig­ger han helst på sidor­na och inte ihop kry­pen. Tror ni att det finns något man kan göra eller är det slut för min älsk­ling? Öns­kar svar så snart som möj­ligt

 41. Hej!
  Jag har öken­råt­tor Gebri­ler, 4st från sam­ma kull, även om dom dock inte är allt för lika varand­ra.
  Jag har fått lite pro­blem med en av dom, Han tap­par hår, inte lite utan fläck­vis en hel del!
  Jag vet inte vad det kan bero på, jag fun­de­ra­de på om det är vär­men.. dom bor i ett stort ter­ra­ri­um det är ing­et tak på det eftersom det skul­le bli för instängt. Jag har tagit upp och kol­lat på honom och det ser ut som bak­de­len på under­si­dan innan svan­sen är lite upp­svälld. Vad det gäl­ler kost äter dom gnagar­mix som jag köper på djur­af­fä­ren.. lite då och då får dom grön­sa­ker ost å lite sånt.
  Men dom är inte direkt övegöd­da. Är det någon som har nått tips? Päl­sen är ock­så lite färg­lös på samt­li­ga av dom, Jag vill bara att dom ska må bra.
  Tack på för­hand!

 42. Hej­san. Jag har två styc­ken råt­tor och ena har Mykoplas­ma. Jag har fått anti­bi­o­ti­ka men det är svårt att ge hon eftersom hon väg­rar. Ge något för­slag hur jag kan ge?

  tack påför­hand
  mvh cat­ti

 43. hej. min råt­ta har små sår över hela krop­pen.. är jät­te­rädd att det är skabb, kan det vara närings­brist? han ver­kar inte klia sig så myc­ket.. är jät­to­ro­lig. han e typ mitt allt, hur kan man av göra när­ma­re? snäl­la sva­ra

 44. Hej, min råt­ta har tap­pat ena under tan­den, är det far­ligt??
  det bör­ja­de med att han blev för­kyld, och idag när jag skul­le ge honom mat så såg jag att ena tan­den var bor­ta.. är rädd att något ska hän­da har redan för­lo­rat 2 råt­tor i år på mind­re än 1 vec­ka:( (ena dog av ålder, o den and­ras hjär­ta stan­na..)
  han har ock­så lite små sår här o där, o har väl­digt tunn päls på vis­sa stäl­len.. 🙁

  snäl­la, sva­ra.

 45. Hej,min råt­ta kli­ar sig hela tiden, är röd om nosen,och glans­lös päls.behövet svar på frå­gan hälst.för för­ra gång­en jag åkte till vetri­nä­ren om att dom kli­a­de sig så sa hon att det var para­si­ter och dom har fort­sat att klia sig.så snäl­la sva­ra.…:(

 46. hej jag har pre­cis köpt 2 rått­ha­nar.
  Min ena rått­ha­ne låter lite som en kaf­fe­ko­ka­re men bara ibland inte hela tiden. Kan det va Myk­toplas­ma? ;s
  Mina föreld­rar vill inte läg­ga ut mas­sa tusen­lap­par på att ta råt­tor­na till vetri­nä­ren. 😮
  Vad ska jag göra?
  men ska jag ringa en vete­ri­när om råd?
  Ibland låter min and­ra rått­ha­ne ock­så så!
  Typ lite ibland sådär.
  typ när den rör på sig i de lil­la huset låter dom som mest.
  Är det far­ligt?
  och har ni någ­ra bra tips på att hål­la råt­tor­na fris­ka.

  Snäl­la sva­ra! är oro­lig ;o

 47. mina råt­tor har ock­så råkat ut för det som ninas råt­tor har. men bara två styc­ken utav tre. de bör­ja­de låta för ett tag sen och sen slu­ta det och nu har den ena bör­ja låta lite. hon är pigg och har inte svårt att andas. låter inte som knor­ran­de utan mer som ett dovt pipan­de. vad kan det vara?

 48. Hej Nina jag har och­så skaf­fat 2 rått­ha­nar.
  Jag har sam­ma pro­blem som du.
  Men jag kanske ska till vetri­nä­ren.
  Men jag kan någ­ra saker man kan göra man kan ge
  dom apel­sin eller vita­mi­ner som man kan köpa i djur buti­ken.
  Ett till tips är att stäl den vid ett eli­ment på gol­vet.
  Om någon und­rar något kan dom mej­la mig via hot­mail.
  min är williamolle@hotmail.com

 49. Hej. Ska skaf­fa en alt två råt­tung­ar. Ska byg­ga en stor bur av en gar­de­rob men und­rar nu om man mås­te ha 2 st. Ska man då ha honor el hanar. Mås­te man tän­ka på något spe­ci­fikt.. är en första­gångs äga­re av råt­tor så.. Kor­ta o kon­kre­ta tips upp­skat­tas 🙂

 50. hej!
  igår när jag kom hem så hade min råt­ta ing­et hår vid öro­nen! hon hade typ två knö­lar vid örat. vad kan deta bero på? jag vet inte när den kom för jag har varit bor­ta i unge­fär 4 dagar så min pap­pa har pas­sat dom!

 51. min hon­råt­ta som är ett år piper hela tiden. inte för att hon har ont, hon hop­par upp på mig och är pre­cis som van­ligt, men då och då piper hon.Snälla kan någon säga vad det beror på!?

 52. Det kan vara så att hon får ont när vi nud­dar på något ömt stäl­le men jag vet inte.Hennes sys­ter är som vanligt.Snälla kan någon säga vad det beror på!Det mat­har inte någon­ting på sjuk­do­mar här över.

 53. Min äls­ka­de rått­ho­na Doris har pre­cis som­nat in, för en tim­me sedan. Hon har under hela sitt liv, till och från, haft sam­ma pro­blem som “Nina” beskri­ver, låter som en kaf­fe­ko­ka­re. Jag har haft hen­ne stå­nas vid ett ele­ment, hon har fått vari­e­rad kost, med vita­mi­ner i. Men jag har ald­rig för­stått vad som var pro­ble­met, ibland trod­de jag det var van­lig för­kyld­ning eftersom hon sno­ra­de extra myc­ket en gång. Kol­la­de med vetri­när, och rådet var vita­mi­ner, sno­ret gav sig men inte ross­let.

  Igår kväll var hon seg i hela krop­pen, och inte den Doris som hon all­tid varit — “den vil­da”, jag hade uppe hen­ne och ing­et ver­ka­de kons­tigt, för­u­tom att hon ver­ka­de trött o dåsig. När jag vak­na­de för­ut gick jag för­bi buren och hon satt o tit­ta­de på mig, som om hon vil­le ut. Jag släpp­te ut hen­ne, hon kröp direkt in i mina hän­der o kura­de ihop sig. Jag såg att det hade kom­mit som “dreg­gel” från både under­liv och ögon, tog en blöt pap­pers­bit och tvät­ta­de av hen­ne. Strax där­ef­ter fick hon and­nings­öp­pe­håll och sedan kip­pa­de efter andan ett par gång­er, sen som­na­de hon in i mina hän­der.

  Jag vet fort­fa­ran­de inte om “kaf­fe­bryggs-läte­na” har något o göra med hen­nes död, hon blev näs­tan 1,5år.

  RIP Doris

 54. Hej! Fick mina hon­råt­tor för 5 dagar sedan, vet inte hur gam­la de är men de är små ung­ar, kanske 5–6veckor. De är lösa i magen men vill inte äta blå­bär. Låter dem klätt­ra ut på mig från buren någ­ra gång­er per dag och ibland tar jag ut dem så de får springa på toa­gol­vet och nosa runt på mig(är mest på mig). Blir de stres­sa­de av det­ta? Ska jag låta dem vara i sin bur? Ger dem torr­fo­der i form av soc­ker­fri müs­li blan­dat med sesam­frön din­kel osv. De får ock­så färs­ka gön­sa­ker, pota­tis, ris, och lite kyck­ling osv. Den ena har vux­it gans­ka myc­ket medan den and­ra fort­fa­ran­de är lika liten som när den kom. Båda äter och dric­ker och är väl­digt akti­va på nät­ter­na, på dagen sover den lil­la mer än den stör­re som äter istäl­let. Den mind­re nyser även, men inte så ofta. Vad ska jag göra för att de ska bli bra i magen, och är det nor­malt att ung­ar från sam­ma kull väx­er oli­ka fort?

 55. Hej! Har två råt­tor som är syst­rar och mås­te snart vara två år gam­la. Den ena har en stor can­cerknöl på sidan av magen. Nu har den and­ra fått en stor knöl på kin­den. Jag und­ra­de om det var can­cer men knö­len är all­de­les hård. Hon har inte ont och ver­kar inte trött. Nån som har en aning om vad det kan vara?

 56. hej­san jag har 2 hon­råt­tor, och en av dom har ett sår på rum­pan som är inte jät­te stort men inte litet, vad ska jag göra åt de? och vad kan det vara?

 57. Någon som vet något om det där “kaf­fe­ko­kan­de” lju­det ? Har två han­råt­tor på ca 13 vec­kor och ena låter sådär,inte hela tiden och inte var­je dag . Vad jag har hört ialla­fall . Är jät­te oro­lig för honom .

 58. Har två st ett åri­ga flic­kor, Kerstin o Ruth. De senas­te dagar­na så har Ruth varit mkt skum. Slö, spring­er inte alls run­dor lika mkt som van­ligt. Svårt att säga om hon äter som hon ska, då hen­nes sys­ter är ett mat­vrak, men hon äter i stort sett all­ting som man ger hen­ne för hand. Då hon äter så fum­lar hon med maten, då hon inte läng­re hål­ler i den som van­ligt, utan tap­par den ofta. Det­ta gäl­ler allt som hon får. Har även bör­jat få blod ur nosen, då det­ta syns tyd­ligt på hen­nes fram­tas­sar då hon put­sar sig! Min bej­bi­is är sjuk o jag vet inte vad det är!! Och ändå hade jag dom hos vete­ri­nä­ren för knappt en månad sen o då va dom ok! Hjälp!

 59. Aman­da: Min råt­ta som tidi­ga­re varit van­vår­dad har ock­så låtit som en kaf­fe­ko­ka­re, och han hade infek­tion i sina ned­re luft­vä­gar. Om det där går långt så kan sjuk­do­men bli kro­nisk, dvs dem blir ald­rig av med det och pend­lar mel­lan att bli säm­re och bätt­re, enligt min vete­ri­när. Min råt­ta har varit jät­te­pigg, men fort­satt ross­la trots medi­ci­nen. Först nu har han bli­vit jät­te­seg och rik­tigt dålig, hans infek­tion är antag­li­gen kro­nisk allt­så. Tyc­ker du ska åka till vete­ri­när med dem fort, om det inte är långt gång­et så att dem får en chans att bli av med det.

 60. jag har 2 st råttor,(har haft dom ett tag, dom är gam­la.) har haft 6 st tidi­ga­re (inte sam­ti­digt) och jag vet att råt­tor mår bäst fle­ra. nu är det dock så att när jag köp­te dom här råt­tor­na hade jag redan en äld­re råt­ta, Elvis. vi tes­ta­de ha dom i sam­ma bur efter ett tag men det gick inte, då dum­bo och blixten(mest blix­ten) bör­ja­de ‘bur­ra upp sig’ och gni­da sig mot bla sof­fan när han var lös. han bör­ja­de ock­så ‘fly­ga på elvis, och blev då ned­brot­tad. elvis var ju ald­rig dum med han, bara sat­te han på plats, fast blix­ten pep som en tok så fort elvis brot­ta ner han. så när vi sära­de på dom i varsin bur blev det blix­ten och dum­bo och elvis själv. dock bör­ja­de blix­ten bete sig lika­dant mot dum­bo då. men dum­bo bet han hårt så han fick sår och ett hack i ena örat. nu har vi blix­ten och dum­bo isär, då elvis nyligt dog av ålder. var­för gör blix­ten så här om dom trivs så bra fle­ra? alla tidi­ga­re råt­tor jag haft har haft kom­pis av sam­ma kön utan pro­blem. en frå­ga till; nu har dum­bo fått nån slags vår­ta på baken som har läkt gans­ka bra själv men har för­sökt smör­ja in den med kor­ti­son men det har han tvät­tat bort. vad ska jag göra? var det rätt att sära på dom?

 61. net­tan: om du ska byg­ga en bur av en gar­de­rob av trä mås­te du se till att den är ren hela tiden. trät kom­mer annars stin­ka piss. man ska ha två om du inte tän­ker hål­la på med dem varan­nan tim­me typ. skaf­fa 2 honor mina hanar bara slåss. och köp inte sån har rått mat med mas­sa nöt­ter i, det får dom eksem av. köp held­re kanin­mat och ha i hund­mat så får dom pro­te­i­ner­na dom behö­ver. lyc­ka till!

 62. Om ni mär­ker att något inte stäm­mer med dju­ret Ring vete­ri­nä­ren och frå­ga om råd sitt inte vid datorn och mup­pa. För­säk­ra dju­ret från dag ett så har ni råd med 1500:- själv­ris­ken lig­ger på 700:- 25% rör­lig osv men det hjäl­per som f*n! Du beta­lar 515:- för ett år (för en råt­ta i alla fall) om du inte har råd med det så skaf­fa inte dju­ret om du verk­li­gen är djur­vän!

 63. Hej Kaj­sa!
  Har 2 rått­kil­lar, knappt 1,5 år. Den ene har lik­nan­de pro­blem som du beskriver.Kan jag kon­tak­ta dig på något sätt?

 64. Min råt­ta Sil­ver. Hans ena öga är blå/lila run­tom­kring och det kom­mer ut typ rosa var. Snäl­la hjälp!

 65. norea: den blå/lila hin­nan är fullt nor­mal, alla råt­tor jag träf­fat har en sån, ing­en fara;) det rosa är antag­li­gen ögon­sekret som fär­gas rött/rosa vid kon­takt med luf­ten, han kanske är för­kyld?

 66. Hejj alla =), jag har tre styc­ken hon råttor,vet inte åldern. Kol­la­de lite på dom nu innan i dag, och upp­täck­te att dem har oran­ge röda tän­der? har läst en mas­sa över­allt men hit­ta­ri nget som kan under­lät­ta elelr vad det kan vara för fel, dom äter grön­sa­ker var­ge dag, och van­lig gnag­ar­bland­ning, men vet inte vad som kan vara felet? tack­sam för svar..

 67. Min råt­ta Siri blö­der näs­blod, jag vet ej om det gör ont elr om det är far­ligt 🙁
  Hjälp mig snäl­la! Jag är så oro­lig

 68. Min råt­ta Siri blö­der näs­blod, jag vet ej om det gör ont elr om det är far­ligt 🙁
  Hjälp mig snäl­la! Jag är så oro­lig
  Jag skul­le bli jät­te­glad om ni sva­ra

 69. hej­hej lever­pastej! svar till karo­li­na: Kort sagt tyc­ker jag att du bor­de kol­la det hos en vete­ri­när. mina råt­tor har inte blö­digt näs­blod, men antag­li­gen är det ing­en fara så som hos män­ni­skor är det ju inte de eller hun­dar.… hon har nog fått något håt på nosen och kanske blir extra känn­sig för att det ska bör­ja blo­da igen och igen. men det kan ju vara något annat så jag tyc­ker du bor­de söka upp en vete­ri­när så fort som möj­ligt.

 70. Svar till Karo­li­na: Råt­tor­nas snor är röd/orangefärgat, jag hade sam­ma frå­ga när jag först köp­te min råt­tor, de var röda runt nosen och jag trod­de ju att de blöd­de näs­blod, så jag kol­la­de runt och frå­ga­de folk och fick veta att det är röd­fär­gat. Så det kan helt enkelt vara så att de bara är sno­ri­ga, och ing­et far­ligt. Vad har det för färg, är det blodrött, ljus­rött, oran­ge…?

  Har dom haft det kon­stant i fle­ra dagar så kan det vara värt att kol­la upp, det KAN vara näs­blod, och om det “bara” är snor så kan de vara för­kyl­da, så det är bra att ta hand om det.

  Svar till Tina: Råt­tor har orange/gulaktiga tän­der, så det är ing­et far­ligt, så länge du har koll på att de inte blir helt miss­fär­ga­de och/eller för långa.

 71. Jag har köpt en till råt­ta för inte så länge sen, men hon nyser gans­ka ofta men är inte röd vid ögo­nen eller något sånt, kan det ock­så vara en sjuk­dom?

 72. hej !!!
  jag bara und­rar hur gam­mal en råt­ta kan bli för vår ena råt­ta hål­ler typ på att dö elr något för hon är jät­te slu gör ing­et hon kan inte häm­ta mat själv de får min råt­ta göra till hen­ne. när hon äter så tar hon inte upp tasar­na. och när vi köp­te de glöm­de vi frå­ga hur gam­la de är och hon är röd runt ögat…

  hop­pas du kan sva­ra på frå­gan… 🙂

 73. jo jag har en råt­ta som ver­kar ha var i “peni­sen” och jag mås­te ta bort det med pap­per
  vad kan det vara

 74. Hej min kom­pis har en rått­ha­ne och han bara nyser hela tiden. Vad kan det bero på? tack­sam för svar

 75. Hej mitt namn är Malin. jag är äga­re till 4 råt­tor 😀 jag älsakr dom så mkt men nu är det så här att en av råt­tor­na inte kan röra sig. igår så såg det ut som att hon hade ska­dat tas­sen, hon åt inte eller drack vat­ten med vi hjälp­te hen­ne med det. sen nu i dag så har hen­nes bak fot på sam­ma sida dom­nat ock­så jag är jät­te oro­lig och vet inte vad det kan vara snäl­la hjälp mig! 🙁

 76. Vi har två rått­kil­lar som vi skaf­fat innan som­ma­ren från en upp­fö­da­re, den vita med röda ögon blin­kar ofta med bara väns­ter öga och har nu bör­jat få skräp under ögat, vet inte om det kom­mer från ögat, men miss­tän­ker det. Den är ofta slö och vill lig­ga och vila och den and­ra är rik­tigt soci­al. Den bru­na råt­tan går ofta på den vita och biter på han, inte så det blir sår men det ser inte så trev­ligt ut. Kan det vara någon sjuk­dom i ögat? och är det nor­malt att en råt­ta kan gå på den and­ra på det sät­tet? Tack­sam för svar.

 77. Hej! för någ­ra dagar sedan köp­te jag två han råt­tor. Och jag har märkt att ena råt­tan har en liten liten knöl på svan­sen. Kan det vara far­ligt? Sva­ra snabbt tack!

 78. Tack för allt svar. Men mina råt­tor blö­der näs­tan jämt.. och där de sover är det väl­digt rött ibland. Det kan ju vara snor men jag är ej så säker på det. Det är rött som blod. De har blö­digt gans­ka länge, typ i 4 måna­der eler något sånt..

 79. Hej­san!
  Jag har en fun­de­ring kring de ni/du skri­vit om mycoplas­ma. Att man ska behand­la de med anto­bi­o­ti­ka?
  Men saken är just den att när mycoplas­ma visar sig och bry­ter ut hos just råt­tor — kan man inte behand­la den­na bak­te­rie med just anti­bi­o­ti­ka. Efter som bak­te­ri­en hos råt­tor inte fast­nar på cell­väg­gen. Medans ani­ti­bo­ti­ka angri­per just cell­väg­gen för att bota viru­set. De kan endast ge lind­ri­ga­re sym­tom. Jag vet inte rik­tigt om de var de du mena­de eller om de va att anti­bi­o­ti­ka skul­le kun­na bota mycoplas­ma helt! allt­så inge kla­go­mål mest en fun­de­ring

 80. Hej Karo­li­na!
  du behö­ver inte oroa dig för siri. När råt­tors snor kom­mer i kon­takt med luft blir de rött. Det­ta är inte far­ligt. immun­för­sva­ret byggs upp om du ger hen­ne lite honung och för­kyld­ning­en läker snab­ba­re.
  Hop­pas de löser sig om de inte redan gjort de 🙂

 81. Hej­san!
  Min ena råt­ta har “rött” var runt sitt ena öga, vad kan det vara för nåt? Och han “kuttrar”/låter väl­digt myc­ket, bör­jar und­ra om han är för­kyld. Är en gans­ka nybli­ven rått­ä­ga­re till 2 söta poj­kar som snart är ett år gam­la, så fick tips om den­na sidan för lite hjälp.

  MVH Den­nis

 82. Hej Den­nis!
  Jag har själv två rått­poj­kar. Jag skul­le chans­ka på att han har fått en för­kyl­ning och ev feber (där­av hutt­ran­det)… Råt­tor har väl­digt lätt att bli för­kyl­da på grund av de är mot­tag­li­ga för männsk­li­ga virus. Prö­va och ge den sju­ke lite honung, de bru­kar fun­ka. Även se till att dem får i sig vat­ten.. Om de inte går över — hade jag ringt vete­ri­nä­ren.

 83. hej, jag och min sys­ter har 2 flick­råt­ter till­samans som är 15 mån,och min råt­ta är väl­digt slö och har fått en väl­digt kall svans. vad kan det­ta vara ?
  vill gär­na ha svar.

 84. Hej
  jag skul­le gär­na vil­ja ha någ­ra tips när man ska bada sin/sina råt­tor, är det någon som har det?

 85. Hej
  Vi har 2 rått­kil­lar på runt 1år tror vi. Vi köp­te dem av en pri­vat­per­son som var myc­ket glad att bli av med dem för att dot­tern tap­pat intres­set.
  Jag har nu efter någ­ra måna­der iak­ta­git spe­ci­ellt den ena. Han ver­kar få någon typ av anfall ibland. Han sit­ter helt stil­la och ögo­neng­lo­ben på båda sidor trycks ut och åker in så att man tror att ögo­nen ska plop­par ut. under tiden det­ta hän­der så ver­kar han helt avskär­mad från omgiv­ning­en. Vad kan det­ta vara? Vete­ri­nä­ren hade ing­en aning och kun­de inte finns fel.

 86. Min råt­ta andas jät­te krass­ligt men de låter som när man själv är för­kyld. Men han låter bara så ibland, kan de vara Mycoplas­ma???? Jag är lite oro­lig för han har hållt på nån vec­ka! :O Tack­sam för svar!!

 87. Hej. Min råt­ta är ca. ett halvt år och har sår vid mun­nen. Jag res­te iväg och gav min råt­ta till en kom­pis. När jag kom för att häm­ta hen­ne så hade hon sår och var näs­tan vit men, när jag köp­te hen­ne så var hon vit/grå. Hon bru­kar dar­ra ibland ock­så. Men van­ligtvisst är hon gans­ka pigg och äter häl­so­samt mat. Jag är sjukt oro­lig. Vad hän­der med hen­ne? Hur ska jag behand­la det? tack.

 88. Hee­ej. Jag har köpt en råt­ta från djur­af­fär nyli­gen. Och enda sen han kom hem till oss har han nyst o låter kons­tigt :S Vad är det för fel o va kan jag göra ? :S

 89. Svar till Jon­na! Så där var det med min råt­ta ! Men hon nyser inte läng­re för gav hen­ne honung och räkor , yorgut och mm . För­sök med det för min råt­ta har slu­tat.

 90. Jon­na Låter hon typ som hon har svårt att andas? Typ som om hon “brum­mar”? Myc­ket san­no­likt är det Mycoplas­ma din råt­ta har. Jag råder dig att åka till en vete­ri­när!

 91. Mina råt­tor är upp­bur­rad HELA tiden,och de har nyst sen jag fick hem dem(för ca.1 år sen).Kan de vara aller­gis­ka mot något de äter,som får dem att nysa?Eller är det bara förkylning?Jag bör­jar bli oro­lig 🙁

 92. Hej!
  Jag und­rar om råt­tor kan mob­ba varand­ra? Har har två tje­jer Dai­sy och Doris. Dai­sy är all­tid pigg och har haft jät­te god aptit. Doris där­e­mot har all­tid varit för­sik­tig ända från bör­jan. Det känns som att hon blir mer och mer skygg för var­je dag som går. Hon är myc­ket sma­la­re än Dai­sy och det känns som att hon våld put­sas ibland alt att Dai­sy tar maten från Doris utan att den­ne kla­gar. Kan det vara så att råt­tor inte pas­sar ihop? Vad ska jag göra för att göra Doris lite gla­da­re? Det känns verk­li­gen som att hon är dep­pig :((
  Jät­te­tack­sam för svar!
  Kram på er alla rått­vän­ner 🙂

 93. Hej­san!!
  Jag och min tjej har skaf­fad oss två rått­han­nar cir­ka 4 mån­da­der i tors­dags och vill jät­te gär­na ha all infor­ma­tion om tam­råt­tan och vad dom kan drab­bas för sjuk­dommar!!
  Kram från en nybli­ven rått­vän!!!
  Skul­le vara både glad och tack­sam för all infor­ma­tion!!!

 94. Behö­ver höll inte säga så myc­ket mer än att visa den­na bil­den:
  http://forumbilder.se/show.aspx?iid=b06201282652P4334
  Osä­ker på hen­nes ålder. Men köp­te hen­ne på djur­af­fä­ren för snart 2 år sen och då va de små plut­ti­sar.
  Den­na böl­den väx­er med rasan­de fart och är myc­ket stör­re än på bil­den. Vi här inte gjort något för på dju­af­fä­ren sa de att de inte finns så myc­ket att göra. Så hon här haft knö­len ett bra tag. Men nu är den för stor för hen­ne så hon klätt­rar inte så myc­ket läng­re. I övrigt mår hon bra
  What to do..

 95. En till­fäl­lig lös­ning för de råt­tor som “krass­lar”
  Gå in i bad­rum­met, stäng dör­ren, sätt på varm­vat­ten i duschen å låt råt­tan få i sig den lenan­de ång­an. Stop­pa inte råt­tan under var­vatt­net.

 96. Esta: vår råt­ta här varit nysigt ändå sen vi köp­te hen­ne. Här hört att vis­sa nyser ibland. Det behö­ver inte vara något all­var­li­ga­re än det.

 97. Hej jag och min sys­ter och mam­ma har 2 tam råt­tor, ena har sned huvud och vi har haft dom i ett år visst ska vi ta hen­ne till vett.? Vi Äls­kar våra råt­tor och vill ej att dom ska dö!!

 98. Hej jag har nyss fått en liten tam­råt­ta, vi tror den är 5 vec­kor eller något. Men den går runt och typ letar efter mam­mans tut­te, kan den dö av att inte få mjölk av mam­man? den är ju så liten :(( och sen kli­ar den sig jät­te ofta vid öro­nen, kan det vara skabb?

 99. Hej, kan män­ni­skor smit­ta råt­tor jag är näm­li­gen för­kyld. Och om min råt­ta Hed­wig har skrynk­li­ga eller som ryn­ki­ga öron är det något far­ligt.

 100. jag har eller hade två kil­lar, brö­der, den ena(Frasse) dog av hjärn­tu­mör, jag trod­de det var hans bror(Tasse) som bitit honom, men han hade väll kli­at sön­der knö­lar­na, eller såren som jag såg det som, nu, jag köp­te en ny råt­ta för att Tas­se skul­le få mer säll­skap, dom väg­ra­de, i alla fall Tas­se, den nya, Mörkö, var bara rädd och ill-skrek. men nu har jag sätt jät­te sår på Tas­se, det är väll för­mod­li­gen Hjärn­tu­mör det med, och han bör­jar smal­na lite vid höf­ter­na, ännu en råt­ta mind­re snart, pap­pa har inte råd med vete­ri­när, men är det lönt att köpa en ny råt­ta till Mörkö då? annars blir han ensam, han skul­le det nog inte vara någ­ra pro­blem med att släp­pas ihop med någon, det är iså­fall den nya, om jag köper någon, som får avgö­ra allt…

 101. Kan vara ett bra tips på sex­lek­sa­ker intimleksaker.com
  Jag har pre­cis köpt en under­ba­ra anal dil­do på intimleksaker.com
  och en vagi­na­pump på intimleksaker.se

 102. Tack för att den­na sidan finns. Ni har just hjälpt mej att kän­na mej lite lug­na­re när de gäl­ler skabb. Finns det någon man kan dis­ku­te­ra saker med, som är rått­van och vet vad som är bra. jag har haft råt­tor tidi­ga­re men e inte van eftersom jag haft uppe­håll mel­lan var­ven. Skul­le bety­der oer­hört mkt om de fanns någon som vil­le stöt­ta mej. Har kon­takt med en men hon är rent ut sakt respekt­lös mot råt­tor. hård­hänt och ja jag vill inte smuts­kas­ta hen­ne men hon bor­de för­bju­das. Min stac­kars kil­le. så all hjälp är jag tack­sam för. 😀

 103. Hej!
  Mina råt­tor har kala fläc­kar på päl­sen och jag und­rar vad det kan bero på. Den ena av dem är av rex-ras och hon har två kala fläc­kar på nac­ken. De är ca.1cm långa.
  Den and­ra råttan(,hon är slät­hå­rig) har jag nyli­gen märkt av en gans­ka liten fläck ovan­för hög­ra ögat. Hon är ock­så gans­ka tjock och lat nuför­ti­den. Båda honor­na är lite över ett år gam­la.
  Tack­sam för svar.
  H.Karla

 104. Nu ar jag märkt att den slät­hå­ri­ga har fått en ny skal­lig fläck. Det kan ju hän­da att rex-råt­tan ock­så har fler, men jag har inte märkt något eftersom det är svårt i den krul­li­ga päl­sen.
  Vet någon vad det kan vara?!
  H.Karla

 105. Min råt­ta har en av pung­ku­lor­na ovan­ligt stor, och han kan knappt gå för att pung­ku­lor­na är tyd­li­gen tunga eler tar för myc­ket plats. De är hans hög­ra pung­ku­la som är runt 5cm lång. MÅSTE HA HJÄLP/RÅD/TIPS SNABBT annars mås­te han avli­da.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *