Varför bits min råtta?

En av mina nya råt­tor bits och gil­lar inte mej, jag vet inte var­för så jag skul­le vil­ja ha någ­ra tips. jag fick dom 23/7 kl 13:58 Lei­la

Råt­tor kan bitas eller naf­sa av fle­ra oli­ka anled­ning­ar. Det är mer van­ligt att yng­re råt­tor naf­sar. Dels pga. att de under­sö­ker allt med tän­der­na och mun­nen men även för att tes­ta dina grän­ser. Bits dina råt­tor helt opro­vo­ce­rat, utan att du rör dem, kan du på något sätt visa att du inte tillå­ter att de gör så. Men då mås­te du vara säker på att råt­tan bits för att tes­ta grän­ser, en råt­ta som bits för att den är rädd ska ald­rig bestraf­fas. Du kan tex. läg­ga råt­tan på rygg ett tag och tit­ta den i ögo­nen. Det blir kanske lätt att du hop­par undan och aktar dig om en råt­ta naf­sar på dig, istäl­let bor­de du allt­så för­sö­ka göra tvärt om, för att visa att de inte kan bestäm­ma över dig.

Råt­tor put­sar även varand­ra, och män­ni­skor som de tyc­ker om, med tän­der­na.

Den van­li­gas­te anled­ning­en till att en råt­ta bits är dock att råt­tan är rädd. Om din råt­ta bits pga. att den ‘inte gil­lar dig’ är den antag­li­gen rädd och bits i själv­för­svar, det är då väl­digt vik­tigt att du inte straf­far och skräm­mer råt­tan. För­sök istäl­let att umgås så myc­ket som möj­ligt till­sam­mans med den och lär den att inte vara rädd för dig och kanske fram­förallt lär den kän­na sig trygg med dina hän­der.

Det är van­li­ga­re att råt­tor bits när de är i sin bur.   Johan Lundin 📧

2007-08-27 🕐 23:30

26 kommentarer om “Varför bits min råtta?

 1. Över­hu­vud­ta­get tyc­ker jag att man ska vara för­sik­tig med bestraff­ning av råt­tor som bits. Ska man på något sätt visa att man inte tillå­ter att råt­tan bits mås­te man vara säker på att råt­tan bits för att tes­ta grän­ser, och inte för att råt­tan är rädd.

 2. hej! tack för tip­set, min råt­ta som ja inte haft så länge har bitit mig i fing­ern och ifall det upp­re­par­sig så vet ja vad man ska göra.. =) tack så myc­ket..

 3. Du The­re­se du kan ju för­sö­ka lära dom att inte bita dom!Mina råt­tor bet mig skit­myc­ket förr.Men jag lär­de dom att inte bita,och nu är det som 2 äng­lar:):)

 4. jag fick hem 2 styc­ken råt­tor igår, och igår var de trev­li­ga­re men idag så bara bits den ena och när den låg i buren så skul­le min pap­pa ta upp den och då bara högg den han så han bör­ja­de blö­da, den hug­ger när man inte ens rört den, snäl­la hjälp blir ju skiträdd för den nu =( och kan inte bara “visa den att den inte får bita” för kan inte gå nära den eller få tag i den, den bara hug­ger! Inte bara bits, 😮 🙁 (om nån kan hjäl­pa mig adda gär­na s-sara__@live.se)

 5. Hej.
  jag har två han­råt­tor som nu är ca 3,5 mån gam­la, när de var nya så var de hur snäl­la som helst, men nu har en av dem bör­jat bete sig lite skumt, var­je gång han är ute ur buren så blir han helt hyste­risk, ser ut som om han är besatt eller nåt och har även bör­jat bitas rik­tigt hårt, det går hål. Det­ta hän­der bara när han spring­er ute och han blir bara vär­re ju läng­re tid han får springa runt.
  Är det någon som varit med om sam­ma sak?
  Tips?

 6. Fick hem två jät­te söta rått­poj­kar igår vid namn ozzy & Dre­gen . . Men så fort man när­ma­de sig deras lil­la hus i buren så högg dom .. Det gick hål och det bör­ja­de blö­da :/ . . Men kan det bero på att dom bara har varit hos mej en natt & är räd­da ?

 7. Oj vad jag kän­ner igen myc­ket av det här! Har haft två han­råt­tor i 5 dagar, båda 1.5 år gam­la (brö­der). De har accep­te­rat mig och är inte räd­da, de får vara ute myc­ket och leta runt i lägen­he­ten, kom­mer fram då och då och sit­ter i knä­et, går på mig, klätt­rar upp på axeln osv. Men plöts­ligt utan anled­ning kan de (har hänt båda två vid oli­ka till­fäl­len) gå till “attack” som besat­ta och bita och hål­la fast i han­den, bli rik­tigt sura på mig och jag föööör­tåååår inte var­för!? Jag fun­de­rar på om jag pro­vo­ce­rar dem? De put­tar på varand­ra när de gnab­bas ibland och jag kan inte låta bli att stry­ka dem när de går på mig. Det ser inte ut som de miss­tyc­ker, men kanske kan det vara ett tec­ken från mig som upp­fat­tas pro­vo­ce­ran­de… Jag vet inte men tän­ker iaf för­sö­ka inte stry­ka dem för myc­ket. Senast hän­de det då jag hade en kill­kom­pis på besök, så en annan tan­ke är det hand­lar om svart­sju­ka och att de brå­kar för att mar­ke­ra att det är dem som är her­rar­na i huset… Hän­der det fler gång­er tän­ker jag för­sö­ka verk­li­gen mar­ke­ra att de inte accep­te­ras av mig och kanske till och med ha ett par bittå­li­ga hands­kar i när­he­ten så jag kan hål­la i tills han lug­nat sig. Lite tips och fun­de­ring­ar från mig, kom gär­na med åsik­ter!

 8. Den ena bör­ja­de visa tec­ken på att bli brå­kig och bita på mig idag igen, så jag lade ner honom på rygg och höll fast för att mar­ke­ra att jag inte tole­re­rar det bete­en­det. Tyvärr fick jag inte den reak­tion jag öns­kat och när jag släpp­te sprang han iväg och göm­de sig. Nu känns som att jag för­lo­rat allt för­tro­en­de och mås­te bör­ja om från bör­jan igen… Så det var ing­et att rekom­men­de­ra!

 9. hej en av mina råt­tor biter nej och min pap­pa har
  klap­pat dom nen Drac­ko bara biter pap­pa och mej vad ska jag göra jag vill inta mina råt­tor
  ska bita mej kan ni jäl­pa mej?:(

 10. jag har haft endel råt­tor och de har ald­rig visat ten­dens till att bita mig, men min nya som jag fick hem idag bitts opro­vo­ce­rat. jag har låtit hen­ne vara idag för hon ska kom­ma till ro i sin nya bur men min klå­fing­ri­ga kil­le skul­le promt klap­pa på hen­ne. hon sprang runt lite men sen fick han klap­pa hon var lugn och han klap­pa­de och rätt som det var så högg hon honom helt utan anled­ning. och bara för det vågar ju inte jag röra hen­ne nu. vad ska man göra? ska jag be min kil­le att straf­fa hen­ne när hon bitts då han inte är lika rädd som mig? eller kan man ha hands­kar på sig? jag har ald­rig bli­vit rått biten och kän­ner inte för att bli det nu. snäl­la hjälp.

 11. jag skul­le gjär­na vil­ja lära min råt­ta något trick men jag vet inte vad har du någ­ra tips??

  kram anna!! <3

 12. Jag hade kanske tänkt mig att skaf­fa två råt­tor, men jag bara und­rar om man kan vara ute med råt­tor i kop­pel. Jag tror inte dom kan gå i kop­pel direkt, men att man kan vara ute med dom, som kani­ner? Snäl­la sva­ra!! Jag vet ing­en som kan sva­ra bätt­re än dom som har råt­tor!!

 13. Och så und­rar jag en grej till; är det bäst att ha hanar när man bara ska ha dom som säll­skaps­djur. Eller är det honor, eller spe­lar det ing­en roll. För t.ex. med Ill­rar och Chin­chil­lor så ska man helst ha hanar om man bara vill ha dom som säll­skap. Honor­na är mer till för om man ska avla, eftersom dom är lite svå­ra­re i tempra­men­tet. Så jag und­rar: Är det lika­dant med Råt­tor???
  Är det någon där som vet så snäl­la sva­ra. Jag är säker på att det finns någon där ute som vet…

 14. Man kan vara ute med sina råt­tor, anting­en i kop­pel, eller så kan de rida på axeln, eller i en luva eller ficka…det är lite oli­ka från råt­ta till råt­ta.

  Det går lika bra med vil­ket som. Ofta så bru­kar det vara så att hanar är lug­na­re, men de luk­tar ock­så lite mer, medan honor ofta är lite spral­li­ga­re (de kan ock­så vara lug­na dock, mina tje­jer lig­ger till exem­pel på varsitt av mina bröst och myser).

 15. Okej, tack Bex! ÄNTLIGEN VA DET NÅGON SOM SVARADE:D!!! Nu vet jag lite mer, och som sagt, alla råt­tor är ju oli­ka 😉
  Tack och tack!!!!

 16. Jag har en ny råt­ta sen en dag till­ba­ka och hon bor nu till­sam­mans med min ettå­ri­ga råt­ta, båda är honor. De har varit kom­pi­sar sen de träf­fa­de varand­ra förs­ta gång­en och de har inte brå­kat något alls. Idag när jag skul­le häl­sa på den nya råt­tan som låg i huset bet hon till mig hårt i fing­ret. Antar att det var för att hon var rädd. Hon är inte hand­van och kän­ner ju inte mig än. Men vad ska jag göra om det hän­der igen?

 17. Nu har jag bara haft råt­tor i 8 måna­der, men Dai­sy är en sådan som gär­na bits om man inte säger ifrån lite då och då. Mest tes­tar hon om jag är upp­märk­sam. Hon bet ofta och hårt i bör­jan, men det gäl­ler att inte låta sig skräm­mas bort. Säg ett sta­digt nej och knäpp lite för­sik­tigt på nosen, det­ta tyc­ker inte råt­tor om. En annan metod man kan göra är att men läg­ger dem på ryg­gen medan man säger nej. De kän­ner de sig i under­läge.

  Hop­pas det löser sig. Nu pla­ne­rar jag ock­så att köpa in en till råt­ta. Min lil­la Dai­sy har can­cer och har bara 5 dagar kvar att leva och Doris kan inte leva ensam.… 🙁

  Ha det gott!
  Judit

 18. jag köp­te min råt­ta för ett par dagar sen och den är runt ett år men när jag läg­ger ett fing­er på buren så för­sö­ker hon bita mig men var­för vill hon göra de för ?

 19. vi fick hem 2 råt­tor för 3 dagar sen, dom är 8 måna­der. men när man tar ut dom, så spring­er dom runt och så naf­sar och biter dom mig i armar­na, benen och klä­der­na. men det är mer som om dom naf­sar för det känns näs­tan inte alls. vet någon va det­ta är för beten­de behö­ver hjälp. nån som har någ­ra tips på vad jag kan göra ?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *