Varför gnager min råtta på gallret?

En av mina råt­tor som heter Vil­ma hål­ler på o biter på gall­ret till buren men­dans den and­ra då vid namn Zita inte gör något alls… så min frå­ga e då. är vil­ma stres­sad eller e hon rast­löst??? Malin

En råt­ta som gna­ger på gall­ret är ett rela­tivt ovan­ligt all­var­ligt bete­en­de, och det är abso­lut något du bor­de för­sö­ka göra något åt. Pre­cis som du skri­ver kan det vara så att hon både är stres­sad och uttrå­kad. För­sök att akti­ve­ra din råt­ta så myc­ket som möj­ligt och gör hen­ne glad på alla sätt du kan tän­ka dig. Trivs hon inte i buren får du låta hen­ne vara ute istäl­let. Men för­sök att inte ta inte ut hen­ne pre­cis när hon gna­ger på gall­ret, för att för­hind­ra att hon bör­jar se gna­gan­det som ett sätt att får upp­märk­sam­het.

Här kan du läsa mer om akti­ve­ring.   Johan Lundin 📧

2007-08-28 🕐 19:52

2 kommentarer om “Varför gnager min råtta på gallret?

  1. Det är exakt så för mig ock­så. Fast det är så med min hams­ter. Hon gna­ger o gna­ger.. fast det har mins­kat nu. Men hen­nes bur är stor och hon har roli­ga gre­jer och sånt. Nu vet jag ju att det är råt­tor du kan om och inte hamst­rar, men skul­le bara säga det.

  2. Pre­cis det­ta pro­ble­met har jag med 2 av mina sys­kon råt­ting­ar med..blir lite kne­pigt att ta ut dem då de är ovan­ligt aggres­si­va av sig. ( kors­ning av kloak/vildråtta och tam­råt­ta)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *