Varför ska råttor inte ha springhjul?

Jag und­rar var­för råt­tor inte ska ha hjul att springa i?
jag har ett stort hjul i min bur och det var den buren som zoo­hand­la­ren som jag var hos reko­men­de­ra­de och min råt­ta spring­er som en tok i det och tyc­ker att det är jät­te­kul, hon spring­er väl­digt ofta och jag har fun­de­rat på att ta bort det eftersom många säger att dom inte ska ha det men hon gil­lar det ju så myc­ket, kan hon ha hjul om hon är upp­född med hjul i buren och spring­er så myc­ket som hon gör? kän­ner mig elak om jag tar bort det och det vill jag inte vara emot min lil­la älsk­ling 😀 tack­sam för svar 😀 Sti­na

Störs­ta anled­ning­en till att du ska ta bort hju­let är att det är skad­ligt för din råt­ta!
Det finns inga hjul i djur­af­fä­rer­na som är till­räck­ligt sto­ra för att en råt­ta ska kun­na springa rakt i det utan att böja svan­sen över ryg­gen. Det­ta sli­ter på råt­tans svans- och rygg­ko­tor och kan leda till disk­brock mm. Det sägs även att svan­sen kan fast­na i den upp­böj­da ställ­ning­en om råt­tan använ­der hju­let för myc­ket.

När din råt­ta använ­der hju­let blir den även tvung­en att hål­la upp huvu­det i en ona­tur­lig ställ­ning som leder till spän­ning­ar i nac­ken och mel­lan skul­der­bla­den. Det­ta gör att blod­flö­det till huvu­det mins­kar och råt­tan får lätt huvud­värk.

Det är även van­ligt att råt­tor fast­nar mel­lan pin­nar­na på vis­sa hjul och bry­ter tas­sar eller svans.

Så var­för spring­er råt­tan i hju­let om den lider av det? Den kan antag­li­gen inte slu­ta. Att springa i hjul, motio­ne­ra, är bero­en­de­fram­kal­lan­de och blir till en vana som är svår att bry­ta.

Du ska abso­lut inte kän­na dig elak. När du tar bort ditt hjul gör du din råt­ta en stor tjänst. Ersätt istäl­let råt­tans motions­be­hov med and­ra akti­vi­te­ter. Tala ock­så gär­na om för djur­af­fä­ren att de har gjort fel som infor­me­rat dig om att köpa ett hjul till din råt­ta, så att inte fler rått­ä­ga­re råkar ut för sam­ma sak.

Jag hop­pas att du har fler än en råt­ta? En ensam råt­ta är en led­sen råt­ta.



   Johan Lundin 📧

2007-08-27 🕐 18:15

3 kommentarer om “Varför ska råttor inte ha springhjul?

  1. hej! jag und­rar om man kan bada sina råt­tor?
    För jag har två råt­tor hem­ma och jag tyc­ker att dom luk­tar typ kiss fast jag ren­gör buren.
    skul­le vara tack­sam för svar!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *