Veterinären.nu sätter djurens hälsa i centrum


Nu finns det en egen plats på Inter­net för dig som vill läsa och lära dig om ska­dor och sjuk­do­mar hos djur. Nya infor­ma­tions­por­ta­len veterinären.nu erbju­der vete­ri­när­me­di­cinsk infor­ma­tion kost­nads­fritt.

Lättillgängligt och lättläst

Syf­tet med Veterinären.nu är att främ­ja säll­skaps­djurs häl­sa och väl­be­fin­nan­de
genom att löpan­de pub­li­ce­ra tex­ter om sjuk­do­mar, symp­tom, ska­dor och
sköt­sel­råd på ett språk som alla kan för­stå.

Läs om sjukdomar i lugn och ro

Mari­an­ne Torn­vall, legi­ti­me­rad vete­ri­när och känd från TV-pro­gram­met
Vete­ri­nä­rer­na samt en av ini­ti­a­tiv­ta­gar­na till veterinären.nu berät­tar:
— Vid ett besök hos en vete­ri­när är det ofta svårt att ta till sig all
infor­ma­tion om sjuk­do­men och behand­ling­en. Vi vill ge djurä­gar­na
möj­lig­het att i lugn och ro läsa och lära sig mera om sjuk­do­mar och
ska­dor hos säll­skaps­djur.

Veterinären.nu erbjuder följande tjänster:

 • Fak­ta­bank — Fak­ta­ban­ken inne­hål­ler vete­ri­när­me­di­cins­ka tex­ter om
  sjuk­do­mar, ska­dor och sköt­sel­råd. Allt pub­li­ce­rat mate­ri­al är för­fat­tat
  av erfar­na vete­ri­nä­rer med många års prak­tisk erfa­ren­het
 • Frå­ga vete­ri­nä­ren — Anting­en kan djurä­ga­ren frå­ga någon av
  vete­ri­nä­rer­na via hem­si­dan alter­na­tivt själ­va söka efter sva­ret i
  arki­vet av redan besva­ra­de frå­gor
 • Forum — Foru­met är en mötes­plats mel­lan djurä­ga­re, djur­in­tres­se­ra­de
  och pro­fes­sio­nel­la inom vete­ri­när­me­di­cin
 • Hem­si­da: www.veterinären.nu   Johan Lundin 📧

2009-10-21 🕐 14:57

6 kommentarer om “Veterinären.nu sätter djurens hälsa i centrum

 1. Tack för det­ta inlägg! fick pre­cis reda på att jag mås­te kon­tak­ta vete­ri­när pga att det var gans­ka all­var­ligt med mina råt­tor!

 2. Hej.

  Jag tänk­te bara säga att det är roligt att hit­ta din sida igen Johan.

  Det­ta är Victo­ria som sål­de du bland annat köp­te Gethsemane’s Gua­va av förr 🙂

  Jag har inte haft råt­tor nu själv på ca 3 år tror jag det blir, men är på väg att skaf­fa 2–3 tje­jer igen nu snart, man har ju sak­nat dom små söta busi­ga kom­pi­sar­na 🙂

  Hop­pas allt är bra med dig Johan!

  MVH Victo­ria

 3. Oj, haha, mening­en blev lite fel, änd­ra­de den men glöm­de änd­re vis­sa delar.

  Som du bland annat köp­te Gethsemane’s Gua­va av mena­de jag ju 😉

 4. Hej Victo­ria! För­sök­te hit­ta dig på Face­book, men jag vet inte om det gick så bra.
  Hop­pas allt är bra med dig ock­så! Jag är super­b­ra.
  Kram. 🙂

 5. Den vid­ri­ga flytt­fir­man B12 skul­le polisanmälas.Jag kom­mer ald­rig att anli­ta B12 efter det som jag har läst här från Pålas inlägg.
  Myc­ket bra att det­ta kom fram på Rat­po­wer.
  Tack Påla för den­na infor­ma­tion!

 6. När det gäl­ler att folk pra­tas skit om and­ra fir­mor så är det oftast kon­ku­ren­ter, när man läser tex­ten så är det så myc­ket som inte stäm­mer, B12 är ett namn som används som popu­lär­namn och dom har inga bilar skriv­na på fir­man, så det­ta är en lögn, sedan ver­kar det som anti­gen så är dom rik­ti­ga idi­o­ter eller så är det hon som har skri­vit det­ta en rik­tigt idi­ot, jag tror det sena­re, var­för skul­le ett par ser­vice­kil­lar pra­ta om det­ta så att and­ra hör. Man får ta allt med en nypa “skop­pa” salt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *