Viktigt om råttor

Det finns så många råt­tor som råkar illa ut pga. att deras skö­ta­re helt enkelt inte vet bätt­re. Här får du en sam­man­fatt­ning av de mest grund­läg­gan­de saker­na för att göra råt­tor lyck­li­ga, och en möj­lig­het att läsa och lära dig mer om råt­tor. Du har hit­tat hit, då är i alla fall dina råt­tors fram­tid räd­dad!

Skaffa råttor

Råt­tor är ingen­ting man köper. Råt­tor är någon­ting man skaf­far, pre­cis som man skaf­far barn, och det finns mas­sor av saker du mås­te tän­ka ige­nom och lära dig innan du bestäm­mer dig för att skaf­fa råt­tor. Råt­tor krä­ver myc­ket arbe­te och upp­märk­sam­het, och de mås­te akti­ve­ras av dig var­je dag.

Här kan du läsa och lära dig om var­för råt­tor inte mår bra av att leva utan and­ra råt­tor, att han- och hon­råt­tor kan inte leva till­sam­mans och var­för man inte ska stöd­ja djur­af­fä­rer­nas för­sälj­ning av råt­tor.

Råttornas mat

Råt­tor ska ha fri till­gång till torr­fo­der och minst en gång om dagen ska de få färsk mat, de äter mer än gär­na våra mat­res­ter. De dric­ker helst vat­ten, även om ock­så råt­tor upp­skat­tar att kopp­la av med en kopp ljum­met kof­fe­in­fritt te.

Läs och lär dig om råt­tor­nas kost, en av många vik­ti­ga saker för att hål­la råt­tor­na fris­ka och gla­da.

Råttornas bur

Buren ska vara hög, klät­ter­vän­lig och mäta minst 50 cm åt alla håll. Själv­klart ska den inre­das fan­ta­si­fullt och stä­das nogrannt. En smut­sig bur ökar kraf­tigt ris­ken för sjuk­do­mar hos dina råt­tor.

Ett spring­hjul hör abso­lut inte hem­ma i en rått­bur. Spring­hju­let kan leda till bl.a. disk­brock, spän­ning­ar och huvud­värk hos råt­tan.

Vis­te du att van­ligt kut­ter­spån, som säljs i djur­af­fä­rer­na, kan inne­hål­la ter­pen­tin som är can­cer­fram­kal­lan­de?

Aktivering

Hur gör man när man fis­kar råt­tor, vad är en dyklå­da och finns det verk­li­gen agi­li­ty för råt­tor?

Akti­ve­ring av råt­tor är väl­digt vik­tigt, även om ni säkert hit­tar era egna sätt att umgås till­sam­mans, allt kan du läsa om här.

Sjukdomar

Har du hört talas om Bum­b­le foot, Mykoplas­ma och Sned­skal­le tidi­ga­re? Det­ta är tre av många sjuk­do­mar som du bör kän­na till som är van­li­ga hos råt­tor. Regel­bund­na häl­so­kon­trol­ler och karan­tän för nya råt­tor är två lät­ta sätt att skyd­da dina råt­tor från sjuk­do­mar, allt kan du läsa om här.

Här kan du även lära dig hur man tar hand om en gam­mal råt­ta, och vad man gör när den sista stun­den har kom­mit.